ساخت سازه‌های بلند مرتبه در ایران به دلیل افزایش جمعیت و قیمت زمین رو به افزایش است. با توجه به اجباری بودن تامین پارکینگ برای هر واحد تجاری، اداری یا مسکونی طراحی و ساخت گودهای عمیق در شهرهای بزرگی مانند تهران و مشهد ضروری می باشد. انواع مختلفی از سیستم‌های سازه نگهبان می‌تواند برای گودهای عمیق استفاده شود

روش‌های نیلینگ و انکراژ روش‌های متداولی برای پایدارسازی دائم یا موقت این نوع گودها در ایران می‌باشد که علت آن ایجاد فضای بیشتر برای کار در داخل گود و همچنین سرعت بالای اجرای این روش‌ها می‌باشد. طراحی رایج دیوارهای نیل و انکراژ شده استفاده از آنالیز دو بعدی با درنظر گرفتن حالت کرنش مسطح است.

این فرضیه اثر کنج‌ها را در ارزیابی جابجایی افقی و نشست در نظر نمی‌گیرد. به این خاطر برای بدست آوردن تخمین مناسب از پارامترهای مدنظر باید طراحی پیچیده‌تری برای مدل انجام گیرد. بنابراین، وجود کنج محدب در هندسه گود موجب پیچیدگی در پایداری خواهد شد. در این مقاله، مدلسازی سه بعدی کنج محدب در ترکیب با روش‌های نیلینگ و انکراژ به وسیله نرم افزار آباکوس سه‌بعدی بررسی شده است.

به ویژه، اثر استفاده از ترکیب نیل و انکر در جابجایی قائم و افقی گود تحقیق شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که با تغییر زاویه انکرها از 90 به 60 درجه، جابجایی قائم جابجایی تا 37 درجه افزایش خواهد یافت. این مساله باید مربوط به پوشش کم انکرها در خاک که ناشی از زاویه نصب 60 درجه می باشد. بیشترین تغییرشکل قائم در حدود 4 متری از کنج برای تمام مدل‌های عددی مختلف اتفاق افتاد.

همچنین، با حرکت از گوشه‌ها به سمت مرکز دیوار، اثر گوشه کم کم از بین می‌رود. مقادیر مینیمم برای تغییرشکل جانبی مربوط به ترکیب انکرها با زاویه 60 درجه و نیل‌ها با زاویه 90 درجه می باشد. انکرها با نیل‌ها که با زاویه 90 درجه اجرا می‌شوند تغییرشکلهای کمتری را نشان می‌دهند در مقایسه با اجرای با زاویه 60 درجه دارند.

شکل 1: شکل پلان و مقطع انواع متفاوت تنظیمات (a) انکرها با اجرای 90 درجه (b) ترکیب انکرها با زاویه 90 درجه با نیل ها با زاویه 60 درجه (c) مقطع دیوار پایدار شده با انکر

شکل 1: شکل پلان و مقطع انواع متفاوت تنظیمات (a) انکرها با اجرای 90 درجه (b) ترکیب انکرها با زاویه 90 درجه با نیل ها با زاویه 60 درجه (c) مقطع دیوار پایدار شده با انکر

شکل 2 : تغییرشکل های جانبی در طول مسیر T

شکل 2 : تغییرشکل های جانبی در طول مسیر T