Logo

اثرات زاویه نیل ها بر روی پایداری لرزه ای دیوار نیلینگ شده

اثرات زاویه نیل ها بر روی پایداری لرزه ای دیوار نیلینگ شده

برای بررسی اثرات زاویه نیل ها بر روی پایداری دیوار از شش مدل با ویژگی های مختلف استفاده می شود. در این مدل ها:

  • طول نیل ها 9 متر
  • نیروی سربار 15 کیلوپاسکال
  • فاصله افقی و عمودی یک متر
  • زاویه نیل ها با توجه به محور افقی صفر، 10 و 20 درجه می باشد.

مطابق نتایج آنالیز، افزایش زاویه نیل منجر به افزایش تدریجی جابجایی دیوار میشود. این به این علت است که زاویه کمتر مقاومت مساحت پشت دیوار را بهبود می بخشد. میزان جابجایی قائم، ممان خمشی و ماکزیمم فنداسیون در کاور شاتکریت نشان داده شده است. «نمودار 1 »

مشاهده می شود که با افزایش زاویه نیل، جابجایی قائم و حداکثر گشتاور خمشی در پوشش شاتکریت افزایش یافته است. این حالت، وضعیت بحرانی دیوار در زوایای زیاد نیل منعکس می کند. بنابراین، نصب نیل با زاویه صفر درجه (قرار دادن افقی) منجر به بالاترین بازدهی در عملکرد دیوار با این حال می شود. با توجه به سیستم تزریق ثقلی در گمانه های حفاری شده، توصیه می شود که میخ ها با زاویه 10 درجه نصب شوند.

ضریب بزرگ نمایی شتاب

ضریب بزرگنمایی شتاب افقی در سطوح مختلف دیوار در زلزله منجیل و طبس با نسبت‌های شتاب افقی در سطوح مختلف دیوار اعمال شده است. در شکل 2 مشهود است که حداکثر شتاب افقی ناشی از زلزله منجیل در قسمت یک سوم بالایی دیوار رخ داده است و حداقل شتاب افقی در یک سوم میانی و پاشنه دیواره رخ داده است. همچنین مشاهده می شود که با افزایش زاویه نصب ضریب بزرگنمایی در بالای دیوار کاهش می یابد. مثلاً برای زلزله طبس، از 0.413 (صفر درجه) به 0.343 (20 درجه) کاهش یافته است.

زاویه نیل

با توجه به شکل 3، تفاوت بین مقادیر شتاب های افقی در شروع گودبرداری در حالت ماکزیمم است. همچنین تمایل به کاهش یا افزایش فاصله از لبه دیوار را نشان داده است. علاوه بر این، شتاب افقی دیوار در پای دیوار با افزایش زاویه نصب نیل، کاهش می یابد. این نصب زاویه نیل ها را با زاویه کمی نسبت به افق را توجیه می کند. نصب میخ ها عمود بر دیوار منجر به راندمان بالاتر میشود.

شکل 1: جابجایی افقی ماکزیمم a) جابجایی افقی ماکزیمم b) ممان خمشی ماکزیمم در شاتکریت c)

شکل 2: ضریب بزرگنمایی شتاب افقی با توجه به a) زلزله طبس b) زلزله منجیل

نمودار3 بزرگنمایی شتاب افقی با توجه به a) زلزله طبس b) زلزله منجیل

همچنین بخوانید : زاویه بهینه نیل در پایدار سازی به روش نیلینگ

توسط |1401/9/7 9:14:21آبان 25ام, 1401|مقاله ها|

اشتراک گذاری این مطلب

بازگشت به بالا