شیب های خاک

ریزش شیب خاک یک بلای طبیعی بسیار حساس است که در محیط پیرامونی باید با آن مواجه شد. دلیل اصلی این پدیده، ناپایداری شیب ها است. شیب ها به دلایل مختلف دچار شکست می شوند مانند ترافیک سنگین، بارهای سنگین وارده، بارندگی های شدید و غیره. میخکوبی کردن خاک، یک اقدام اصلاحی برای بهبود چنین شیب های خاکی ناپایدار و بنابراین احتمال شکست شیب ها کاهش می یابد.

شیب‌های خاک در کنار جاده‌ها، خاکریزها و غیره اغلب منجر به اتفاقات بدی می‌شوند چون آن‌ها به خاطر بی‌ثباتی خود مستعد لغزش و یا فروپاشی هستند. میله گذاری در خاک یک اقدام برای بهسازی چنین شیب‌های خاکی ناپایدار و در نتیجه جلوگیری از چنین اتفاقات ناگوار است.

مواد با رویه انعطاف پذیر

مقدار نشست و جابجایی شیب‌ خاک محاسبه و با مواد رویه های مختلف مقایسه شده‌ است. چند ماده رویه انعطاف‌پذیر مورد استفاده HDPE ژئوممبرین، ژئوکامپپوزیت و ژئوگرید دو بعدی بودند که با شیب خاکی بدون رویه مقایسه شدند.

این تحقیق نشان می‌دهد که مواد با رویه انعطاف‌پذیر مختلف رفتار متفاوتی از نظر کرنش و جابجایی تحت مقدار بار مشابه دارند. و به این نتیجه می‌رسیم که مواد با رویه انعطاف‌پذیر می‌توانند جایگزین خوبی برای مواد با رویه صلب برای سازه‌های غیر بحرانی و یک راه اقتصادی و موثر برای تقویت شیب‌های خاک موجود و تثبیت آن‌ها با توجه به اینکه هزینه کمتری نسبت به مواد مقاوم دارند، باشند.

آزمایش های خاک

آزمایش‌های مختلفی بر روی خاک طبق کد IS 2720 انجام شد تا نوع خاکی که به عنوان خاک شنی خوب دانه‌بندی تایید شده است را شناسایی کند. مدل فیزیکی خاک طبق کد ایالات متحده FHWA-NHI-14-007 تهیه شده و مواد انعطاف پذیر مختلفی برای رویه خاک با شیب 60 درجه انتخاب شده است.

مقدار آب 12 درصد یعنی OMC به خاک اضافه می شود و این خاک در جعبه مدل پر می شود طوریکه زاویه شیب را حفظ کند در سه لایه مساوی که هر لایه به تعداد 25 لایه به صورت کامل فشرده می شود

تعداد دفعاتی که بار بر روی شیب با کمک جک هیدرولیک اعمال می شود و کرنش مربوطه اندازه گیری می شود و همچنین با کمک مولتی متر جابجایی عمودی و جابجایی افقی مربوطه که با ورق گیج به وضوح قابل مشاهده است با کمک خط کش اندازه گیری می شود.

شکل 1 : باکس مدل فیزیکی

شکل 2 : شماتیک مدل فیزیکی

همچنین بخوانید: تغییر شکل در دیواره میخکوبی به چه صورت است؟