افراد کلیدی شرکت پی‌بان

دکتر مجید محققی
دکتر مجید محققی
رئیس هیئت مدیره
دکتری مهندسی خاک و پی
15 سال تجربه در زمینه طراحی و اجرای سیستم بهسازی خاک و زهکشی
مهندس حامد اسلامی
مهندس حامد اسلامی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
کارشناسی ارشد مهندسی خاک و پی
18 سال تجربه در زمینه اجرای سیستم های بهسازی خاک و سازه
مهندس مازیار گنجی
مهندس مازیار گنجی
عضو هیئت مدیره
کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه
15 سال تجربه در زمینه اجرای سیستم های سازه ای
مهندس ناربه طهماسبی
مهندس ناربه طهماسبی
معاونت اجرایی – عضو هیئت مدیره
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نقشه‌برداری
12 سال تجربه در زمینه اجرای سیستم های تحکیم بستر و بهسازی خاک
دکتر امیرحسین شرقی
دکتر امیرحسین شرقی
رئیس دفتر فنی – مدیر پروژه
دکتری مهندسی عمران – سازه
15 سال تجربه در زمینه طراحی و اجرای سیستم های بهسازی خاک و سازه
مهندس ایمان رضا
مهندس ایمان رضا
معاونت فنی
کارشناسی ارشد مهندسی خاک و پی
15 سال تجربه در زمینه طراحی و اجرای سیستم بهسازی خاک و زهکشی
مهندس مهدی صادقی
مهندس مهدی صادقی
مدیر پروژه
کارشناسی مهندسی عمران
20 سال تجربه اجرای بهسازی خاک و سیستم های سازه ای
مهندس اصلان مردادی
مهندس اصلان مردادی
مدیر پروژه
کارشناسی مهندسی عمران
18 سال تجربه اجرای سازه و بهسازی و تحکیم خاک
مهندس عباس صابر
مهندس عباس صابر
مدیر تحقیق و توسعه
کارشناسی مدیریت صنعتی
25 سال تجربه در زمینه اجرای سازه های صنعتی
مهندس علی حسنی
مهندس علی حسنی
مدیر ماشین آلات
کارشناسی مهندسی عمران
بیش از 20 سال تجربه مدیریت و راهبری ماشین آلات در پروژه‌های ژئوتکنیکی
دکتر محمدرضا عطرچیان
دکتر محمدرضا عطرچیان
مشاور عالی
دکتری مهندسی عمران خاک و پی از فرانسه
عضو هیئت علمی با بیش از 45 سال تجربه در مشاوره و اجرای پروژه‌های سازه و ژئوتکنیک
مهندس محمد معدنی پور
مهندس محمد معدنی پور
مدیر پروژه
کارشناسی مهندسی معدن
18 سال تجربه در زمینه اجرای سیستم های تحکیم بستر و بهسازی خاک