افراد کلیدی شرکت پی‌بان

دکتر مجید محققی
دکتر مجید محققی
رئیس هیئت مدیره
دکتری مهندسی خاک و پی
15 سال تجربه در زمینه طراحی و اجرای سیستم بهسازی خاک و زهکشی
مهندس حامد اسلامی
مهندس حامد اسلامی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
کارشناسی ارشد مهندسی خاک و پی
18 سال تجربه در زمینه اجرای سیستم های بهسازی خاک و سازه
دکتر امیرحسین شرقی
دکتر امیرحسین شرقی
رئیس دفتر طراحی – مدیر پروژه
دکتری مهندسی عمران – سازه
15 سال تجربه در زمینه طراحی و اجرای سیستم های بهسازی خاک و سازه
مهندس ایمان رضا
مهندس ایمان رضا
معاونت فنی و مهندسی
کارشناسی ارشد مهندسی خاک و پی
15 سال تجربه در زمینه طراحی و اجرای سیستم بهسازی خاک و زهکشی
مهندس عباس صابر
مهندس عباس صابر
مدیر تحقیق و توسعه
کارشناسی مدیریت صنعتی
25 سال تجربه در زمینه اجرای سازه های صنعتی
مهندس علی حسنی
مهندس علی حسنی
مدیر ماشین آلات
کارشناسی مهندسی عمران
بیش از 20 سال تجربه مدیریت و راهبری ماشین آلات در پروژه‌های ژئوتکنیکی
دکتر محمدرضا عطرچیان
دکتر محمدرضا عطرچیان
مشاور عالی
دکتری مهندسی عمران خاک و پی از فرانسه
عضو هیئت علمی با بیش از 45 سال تجربه در مشاوره و اجرای پروژه‌های سازه و ژئوتکنیک
مهندس موسی همایونی‌کیا
مهندس موسی همایونی‌کیا
مدیر پروژه
کارشناسی مهندسی عمران
بیش از 16 سال تجربه در زمینه اجرای سیستم های پایدارسازی گود و بهسازی خاک