پروژه های در حال اجرا

منتخب پروژه های تمام شده

1400/8/26 22:08:49

پروژه ملی کتابخانه های تخصصی قم

شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش انکراژ (مهارکوبی) نام کارفرما: معاونت عمرانی موسسه فرهنگی آیت الله سیستانی (مدظله) تاریخ اجرا:بهمن ماه 97 محل

1400/8/26 22:08:09

مجتمع تجاری پزشکی فرمانیه (بخش اول)

شرح فعالیت: خاکبرداری، اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش انکراژ (مهارکوبی) و ایجاد برم های مسلح شده و نصب ستون های سازه به روش تاپ دان نام کارفرما:

1400/8/26 22:07:26

مجتمع تجاری پزشکی فرمانیه (بخش دوم)

شرح فعالیت: خاکبرداری برم ها، پایدارسازی دیواره های ضلع غربی و جنوبی گود به وسیله اتصال سازه به ستون های تاپ دان و نصب استرات نام کارفرما: آقای

1400/8/26 22:04:44

مجتمع تجاری اداری گالریا سنتر

شرح فعالیت: انجام عملیات حفاری، استقرار نیل و انکر به طول 22 کیلومتر نام کارفرما: گروه مهندسین صحیح النسب تاریخ اجرا: اردیبهشت ماه 90 محل پروژه: تهران، خیابان

1400/8/26 22:02:28

مجتمع مسکونی امانیه

شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش ترکیبی نیلینگ، انکراژ و سازه نگهبان خرپایی، مهار متقابل، شمع بتنی و انجام عملیات زهکشی

1400/8/26 22:17:55

فاز دوم مجتمع ایرانیان شوش (3)

شرح فعالیت: طراحی و اجرای عملیات تحکیم بستر و تقویت فونداسیون به روش میکروپایل باربر نام کارفرما: آقای حسن تاج تاریخ اجرا: 1396 محل پروژه: تهران، خیابان فداییان