گودبرداری های باز برای ساخت ساختمانهای بلند مرتبه در مناطق شلوغ شهری به یک روتین متداول در مهندسی عمران تبدیل شده است. چنین گودهایی معمولا عمیق‌تر از سطح فونداسیون ساختمانهای مجاور می‌باشند. مگر با استفاده از سازه نگهبان مناسب طراحی شده و با ایمنی بالا این گودبرداری ها لزوما باعث حرکت ‌های قائم و افقی توده خاک اطراف گودبرداری خواهند شد.

طراحی این گودبرداری ها بهتر است شامل تخمین حرکت زمین و همچنین بررسی پایداری سازه‌های مجاور باشد. به عنوان مثال، یک گودبرداری عمیق نزدیک خط مترو در تایپه حفاری شد و ریزش آن موجب آسیب زیاد به آن خط و ضررهای اقتصادی بزرگی شد.

تصویر یک مطالعه موردی از تخریب ساختمان 13 طبقه در شانگهای را نشان میدهد که این تخریب به علت وجود گودبرداری عمیق در مجاورت آن و بارش سنگین باران به وقوع پیوسته است. .

الگوهای حرکتی توده خاک اطراف یک گود باز به این صورت توضیح داده می‌شود که برداشت خاک حفاری شده در نهایت باعث باربرداری خاک از حالت تنش ژئواستاتیک خودش خواهد شد. تغییرشکل‌های ناشی از این باربرداری مرتبط با حالت بازگشتی الاستیک خاک است.

در این مطالعه، جابجایی‌های خاک در پنج نقطه مشاهده به طور مداوم برای 23 روز پایش شد که مربوط به دوره زمانی حفاری تا عمق 7 متری بود.

نقاط مرجع بر روی زمین در فاصله افقی در رنج حدودی 1.25 تا 3.25 متر از لبه محل گودبرداری نصب شدند. مشاهدات میدانی در حین ده روز اولیه هنگامی که عمق گودبرداری در حدود 4 متر بود تغییرشکل قائم به سمت بالا و تغییرشکل جانبی به سمت خارج را نشان داد. . سپس، روند جابجایی به طور کلی معکوس شد.

مقادیر جابجایی در حدود 12 میلی متر بود و بسته به نقطه مشاهده و فاصله جانبی آن از لبه گود تفاوت داشت. پکیج اجزا محدود پلکسیس سه بعدی برای مدلسازی مشکل بعد از بدست آمدن مقادیر مورد نیاز خاک به وسیله تحقیقات صحرایی گسترده استفاده شد.

آنالیز نتایج به طور کلی تطابق مناسب نتایح مشاهدات میدانی با نتایج مدلسازی عددی را از جهت جابجایی نقاط مرجع، مخصوصا در طول ده روز اول اجرای حفاری گود نشان میدهد. این نتیجه گیری میتواند نشانه ای از قابل اعتماد بودن نتایج بدست آمده در دیگر نقاط گود نیز باشد.

شکل پلان تونل زایونا در کانال آرمی و محل نقاط مشاهده

شکل 1: شکل پلان تونل زایونا در کانال آرمی و محل نقاط مشاهده

نمودار توزیع جابجایی قائم زمین در عمق 7 متر گودبرداری

شکل 2 : نمودار توزیع جابجایی قائم زمین در عمق 7 متر گودبرداری