روش سازه نگهبان مهار متقابل در حالت استفاده از شمع

در روش سازه نگهبان مهارمتقابل قبل از شروع عملیات خاکبرداری و پایدارسازی گود، شمع‌های بتنی یا فولادی در فواصل منظم (معمولا با فاصله 2 تا 3 متر) در طرفین منطقه مورد نظر روبه‌روی یکدیگر اجرا می‌شوند. طول شمع‌ها بین 1.25تا 1.35 عمق گود است.

پس از اجرای شمع‌ها خاکبرداری مرحله‌ای آغاز می‌گردد. در صورتی که خاک ریزشی باشد با پیشرفت خاکبرداری، در فواصل بین شمع‌ها تخته‌گذاری می‌شود یا پوشش شاتکریتی اجرا می‌شود.

پس از اینکه عمق خاکبرداری به حد کافی رسی، تیر پشت‌بند افقی در کمرکش شمع‌ها قرار داده شده و بین دو شمع روبرو، قید فشاری تعبیه می‌گردد، عملیات خاکبرداری، قرار دادن پشت‌بند افقی و قیدهای فشاری در اعماق مختلف تا رسیدن به کف گود تکرار می‌گردد. توجه شود به لحاظ مسائل اجرایی حداقل فاصله قائم قیدهای فشاری 3متر می‌باشد.

روش مهارمتقابل در حالت استفاده از سپر

در روش سازه نگهبان مهارمتقابل اجرای پایدارسازی گود، قبل از شروع خاکبرداری، به جای قرار دادن شمع در طرفین ناحیه‌ای که قرار است گودبرداری انجام شود سپرکوبی پیوسته انجام می‌شود.

در این روش نیاز به تخته‌گذاری یا شاتکریت جهت محافظت از خاک‌های ریزشی حذف می‌شود اما نصب پشت‌بندها و قیدهای فشاری به همان روش قبل انجام می‌شود. روش مهار متقابل در گودبرداری‌های با عرض کم دارای مزایای بسیار زیادی است که

از آن جمله سرعت زیاد و هزینه کم را میتوان نام برد. این روش به ویژه در بسیاری از عملیات اجرای کانال‌ها می‌تواند بسیار سودمند باشد.

محدودیت این روش پایدارسازی گود این است که در گودهای با عرض زیاد، مثلا بیش از 10 متر و همچنین در صورتی که عمق گود زیاد باشد ممکن است قیدهای فشاری و مهاربندی ترازهای مختلف دست و پاگیر شده و موجب بروز مشکل در اجرای کار بشود.

منبع: پایدارسازی گود با نگرش ویژه به روش‌های میخکوبی و مهارگذاری

همچنین بخوانید: روش اجرای میکروپایل (ریزشمع) جهت انجام بهسازی و پایدارسازی