می‌توان از جت‌گروتینگ برای محدود کردن جابه‌جایی دیوارها استفاده کرد. گودبرداری‌های عمیق در تایوان اغلب در مناطق شلوغ انجام می‌شود. بنابراین، بیشتر سایت‌های ساخت و ساز نزدیک ساختمان‌های مجاور قرار دارند. صرف نظر از اجرای دقیق و غیر دقیق، پروسه گودبرداری همواره منجر به مقداری نشست زمین خواهد شد، که ممکن است باعث آسیب های سازه‌ای یا غیر سازه‌ای به سازه‌های مجاور باشد

تجربیات اجرایی تایوانی‌ها نشان داده که ممکن است نشست‌هایی قابل ملاحظه‌ در نزدیکی محل ساخت ایجاد شود و تا فاصله سه تا چهار برابر عمق گود گسترش یابد

این مورد اشاره میکند که ساختمان‌های قرارگرفته در این رنج فاصله احتمالا تحت تاثیر فعالیت‌های گودبرداری قرار خواهند گرفت. دعاوی‌های حقوقی و زیان‌های مالی بزرگ برای چنین حوادثی اجتناب ناپذیر هستند. بنابراین، هر زمان اجرای گودبرداری برنامه ریزی شود، یکپارچگی ساختمان‎‌های مجاور باید از اهم واجبات مورد نظر سازندگان، مهندسین طراح و پیمانکاران باشد.

در این مقاله، طراحی و اجرای رویکرد بهسازی‌خاک برای کاهش جابجایی دیوار دیافراگمی یک گود با 6 طبقه منفی را بررسی میکند. انحراف سنج ها برای ارزیابی عملکرد میدانی گود مورد مطالعه قرار گرفت. در این پروژه، بهسازی‌خاک در فرم جت‌گروتینگ برای افزایش مقاومت پسیو خاک در جوانب گود طراحی و اجرا شد.

تاثیر این بهسازی بر روی مقاومت کلی خاک با روش میانگین وزنی تخمین زده شد. با استفاده از نتایج پایش خطوط پروژه برای مقایسه، بهسازی‌خاک برای کاهش جابجایی دیوار دیافراگمی در یک گود عمیق 22.3 متری بسیار موثر واقع شد.

آنالیز بازگشتی عددی نیز اثربخشی بهسازی قسمتی از خاک با جت‌گروتینگ را تایید کرد. مزیت بهسازی قسمتی از دیواره پروژه این است که نسبت به بهسازی کل پروژه مقرون به صرفه تر می باشد. به این معنی که بهسازی دقیق و برنامه ریزی شده‌ی قسمتی از دیواره میتواند مقدار زیادی از هزینه بهسازی را تا زمانیکه نیاز به کاهش جابجایی دیوار می باشد، کاهش دهد.

در این حالت، بهسازی قسمتی از خاک برای کاهش جابجایی تخمینی دیوار تا بیش از 40 درصد موثر بود. این موضوع باید خاطرنشان شود که نتایج عددی بر اساس تعداد زیادی فرضیات و داده‌های محدود بدست آمدند. اما با توجه به بهترین قضاوت نویسنده، در صورت نبود بهسازی با جت‌گروتینگ جابجایی دیوارها 40 درصد بیشتر از انتظار بود.

 

 

شکل 1: شکل شماتیک بهسازی خاک به وسیله جت گروتینگ برای ساختمان مسکونی MR

 

 

 

شکل 2 : نمودار جابجایی دیوار دیافراگمی بر اساس خطوط پروژه