نشست ناشی از گودبرداری در دیوارهای پایدارسازی شده چگونه تخمین زده می‌شود؟

او و همکاران در سال 1993 روشی را برای تخمین نشست ناشی از گودبرداری در سیستم دیوار حائل و پایدارسازی گود پیشنهاد نمودند. تحقیقات آنها حاصل از مشاهداتی از 10 مطالعه موردی در خاک‌های نرم تایوان و سیستم پایدارسازی مورد مطالعه انها غالبا از نوع دیوار دیافراگمی بود.

این محققین نتیجه گرفتند که حداکثر تغییر شکل افقی ناشی از گودبرداری در دیوارهای پایدارسازی شده، در حدود H002/0 تا H005/0می‌باشد که از مقادیر گزارش شده توسط کلاف و اُ- رورک در خاک‌های رسی سخت و خاک‌های دستی و ماسه که در حدودH 002/0 است، بیشتر می‌باشد و از مقادیر گزارش شده توسط پک برای سیستم پایدارسازی سپر کوبی که حدودH 01/0است، کمتر می‌باشد.

مراحل گودبرداری جهت اجرای پایدارسازی گود

زمان گودبرداری جهت اجرای پایدارسازی گود، شرایط بارگذاری در پروژه پایدارسازی گود، سازه‌های مجاور موجود در گود پایدراسازی شونده، نوع سازه پایدارکننده و نحوه‌ی اجرای آن جهت پایدراسازی گود، عواملی است که نه تنها بر رو نشست ناشی از گودبرداری در پروژه‌های پایدارسازی گود، تاثیرگذار است بلکه بر روی میزان تغییر شکل جانبی و بالا زدگی سطح زمین نیز موثر می‌باشد.

بر اساس مطالعات در نیلینگ انها حداکثر نشست سطح زمین در حدود 7/0-5/0 برابر تغییر شکل جانبی ماکزیمم می‌باشد که تحت تاثیر سیستم پایدارسازی و شرایط خاک می‌باشد.

در حالت کلی نشست سطح زمین به دو صورت مشاهده شده است، شکل (1).

الف- حداکثر نشست در فاصله معینی از دیوار( فاصله تقریبی حدود 2/H) رخ می‌دهد.

ب- حداکثر نشست در نزدیکی دیوار رخ می‌دهد.

او و همکاران برای حالت (ب) در شکل (1) پروفیل نشست سه خطی با نام نشست اسپاندرلی معرفی نمودند که در شکل (2) نشان داده شده است.

این پروفیل، نشانگر آن است که حداکثر نشست در نزدیکی دیوار به وقوع می‌پیوندد. نشست نوع اسپاندرلی هنگامی به وقوع می‌پیوندد که تغییرشکل بزرگی در فاز اول گودبرداری زمانی که شرایط طره‌ای وجود دارد ایجاد می‌شود و تغییر شکل‌های دیواره در گام‌های بعدی مقدار کمتری باشد.

شکل (3) روش پیشنهادی برای پیش بینی نشست مقعر (هسیه و او 1998)

از روی شکل (3) مشخص است که حداکثر نشست در فاصله 2/H از دیواره به وقوع می‌پیوندد و تغییرشکل بر روی دیواره برابر با 0.5 است. همچنین تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد محدوده‌ی ناحیه تاثیر اولیه تقریبا 2 برابر ارتفاع گود بوده و بعد از محدوده‌ای برابر 4 میزان تغییرشکل‌ها ناچیز خواهد بود.

همچنین بخوانید: ملاحظات طراحی روش ساخت بالا به پایین