برخی از مزایای روش ساخت تاپ دان را می‌توان به شرح زیر بیان کرد

– در روش تاپ – دان (Top-down) درصورت احداث دیوار حایل دایمی با حذف سازه نگهبان موقــت صرفه جویی در زمــان و هزینه ایجاد می‌شود.

– در روش تــاپ – دان (Top-down) تغییر باری که از طریق ساخت تدریجی سازه جایگزین خاک حفاری شده می‌شــود، به حداقل می‌رسد و بنابراین تغییرشکل‌های سازه جدید و سازه‌های مجاور کاهش می‌یابد )کاتزنبچ و همکاران، 1998 .)با استفاده از این روش نشست‌های ناشی از احداث سازه جدید بسیار کاهش می‌یابد.

بــا اســتفاده از ایــن روش آلودگــی صوتی ناشــی از حفاری بخش زیادی از گودبرداری به وســیله طبقــات زیرزمین جذب می‌شود و به حداقل می‌رسد. با اســتفاده از این روش حین ســاخت، فضاهایی به عنوان انبار در اختیار خواهد بود که بسیار ارزشمند است زیرا بخشی از فضای تــراز زمین در تمامی لحظات و پــس از آن به تدریج طبقات زیرزمین در دسترس خواهد بود.

– درصــورت کنترل و طراحی مرحله‌ای ساخت سازه، ســاخت طبقات روسازه را می‌توان بــه محض تکمیل طبقه همکف شــروع کرد و پیــش از تکمیل طبقات زیرزمین به پایان برد. با این کار می‌توان چندین ماه برنامه ساخت کلی را کاهش داد. با تکمیــل زودهنگام پروژه می‌توان درآمد زودهنگام داشت و کارفرما می‌تواند پروژه‌هــای جدیــد را آغاز کنــد.

برغم اینکه اگــر در اجرای دیوارهای پیرامونی حتی از دیــوار دیافراگمی کــه گران‌تر از دیگر روش‌هاســت، اســتفاده شــود، اتمــام زودهنگام پروژه میتواند منجر به صرفه جویی اقتصادی قابل توجهی شود. به عنوان مثال در زیرزمین پروژه خیابان آلدرســگیت لندن ایــن روش منجر به تکمیل 7 طبقه از روســازه شد در حالی که 14 تراز ریخته شده زیرزمین در حال ساخت بود (مارچاند،1993 b)

– از دیگر موارد مزایای روش ساخت تاپ دان این است که دال ســقف‌ها پیــش از انجام هرگونه عملیــات خاکبــرداری اجرا ‌می‌شــود. بنابرایــن زمیــن به عنوان یــک قالب و تکیه گاه برای ساخت دال به‌کار می‌رود. ایــن موضــوع در زمــان و هزینه نصب و برپایــی قالب‌های ســقف صرفه جویی می‌کند.

– در روش ســاخت از پاییــن به بالا و روش مهارمتقابل برای مهار دیوارحایل از مقاطع فولادی اســتفاده می‌شود. در روش تاپ – دان(Top-down) دیوارهای پیرامونی در ترازهای مختلف با اســتفاده از دال‌های دایمی نگه داشته می‌شود. یک دال بتنی دایمی شاید بهترین شــکل از مهارهای موقت باشــد (رولی و یــاروود، 19898) زیــرا می‌توانــد تکمیل کننده شــرایط دایمی باشــد و بسیار ســخت‌تر از فولاد اســت.

به دلیل اینکه دال ســقف یکبار در محل قرار می‌گیــرد، دیگر نیازی به جابجایی مهارهای ســنگین وزن فولادی با بارهای قفل‌شــدگی بسیار زیاد نیست. همچنین مهارهــای موقت که در روش ســاخت از پایین به بالا بــه کار می‌رود، باعث می‌شــود که جایجایــی مصالح و تجهیزات با مشکل مواجه شود.

– بــا اســتفاده از روش تــاپ – دان(Top-down) میــزان دخالت و مزاحمــت در ترافیک خیابان‌های پیرامونی به حداقل می‌رسد. به ویــژه در کارهای مربــوط به حمل و نقل عمومی اســتفاده از این روش سبب می‌شود که راه‌های حمل و نقل به زودی احیا شود.

– بــا ســاخت زیرزمین و احــداث دال سقف در تراز همکف در شروع کار، تاثیر شــرایط بد آب و هوایی بــر روی خاک زیرین از بین می‌رود.

– با استفاده از روش ساخت تاپ – دان(Top-down) دیگر نیازی به اخذ مجوز یا جلب رضایت از همســایه‌ها به دلیل رفع ضرورت نفوذ به حریم محاذی امالک مجاور (ماده 38 قانون مدنی) در مقایسه با روش نیلینگ و انکراژ نیســت. در روش‌های نیلینگ و انکراژ اســتفاده از زمین امالک مجاور و نفوذ به زیر ســاختمان‌های همسایه که طبق قانون مورد تملک همســایه مجاور است، ضروری و غیرقابل اجتناب است.

مراحل اجرای تاپ دان ۴

مراحل اجرای تاپ دان ۴

همچنین بخوانید: مراحل اجرایی روش تاپ دان (Top-down)