با داشتن پرسنل کارآزموده و تجهیزات به روز، اجرای انواع سیستم های حفاظت جانبی گود ها و پایدارسازی گود (سازه نگهبان) مشتمل بر نیلینگ، انکراژ، خرپا، مهار متقابل، دیوار برلنی، میکرو پایل و غیره را به بهترین شکل انجام می دهیم.

اهم فعالیت ها

 • پایدارسازی شیروانی های خاکی و دیواره های گود ها به روش هایی نظیر:

نیلینگ

انکراژ

سولجر پایل (شمع نگهبان)

میکروپایل (ریز شمع)

دیوار برلنی

مهار متقابل

دوخت به پشت

خرپا و روش های ترکیبی حفاظت جانبی گود ها

 • انجام انواع آزمایش های مرتبط، مشتمل بر:

Proof

Verification

Performance

Predesign

Pull out

Lift off

و Creep

 • افزایش ظرفیت باربری پی ها
 • تحکیم و تثبیت زمین های سست وکم مقاومت
 • رفع پتانسیل روانگرایی
 • بهبود مشخصات مکانیکی خاک های مساله دار
 • ممانعت از ادامه نشست سازه ها
 • اجرای سیستم های زهکشی و آب بندی
 • مانیتورینگ دیواره گود ها به روش های میکروژئودزی، Set Station، Free Station 
 • و ارائه دفترچه و گزارشات نقشه برداری مدون
 • مدل سازی سه بعدی سازه های نگهبان در گود ها جهت دسترسی به طرح بهینه و تحلیل تغییر شکل آنها