مجموعه نکات اجرایی مرتبط با نیل و انکر و صفحات هدنیل و هد انکر

– استفاده از مصالح استاندارد و فاقد زنگ زدگی در اجرای پروژه‌های گودبرداری و پایدارسازی گود الزامی است.

– اتصال قطعات میلگرد صرفاً با استفاده از اتصال مکانیکی (کوپلینگ) یا جوش فورجینگ (جوش سر به سر با حرارت بالا) مجاز می باشد.

– تعداد شلنگ‌هاي تزریق در پروژه‌های گودبرداری و پایدارسازی به روش نیلینگ (میخکوبی) یا مهارکوبی (انکراژ)، براي گمانه هاي 0 تا 12 متر حداقل 2 عدد (یک رفت و یک برگشت)، 12 به بالا حداقل 3 (یک رفت و دو برگشت) عدد می باشد.

– در طول آزاد (غیر باند) مهاري‌ها، در پروژه‌های گودبرداری و پایدارسازی به روش نیلینگ (میخکوبی) یا مهارکوبی (انکراژ)، استفاده از غلاف روکشی آغشته به گریس و مسدود نمودن دو سر غلاف الزامی است.

– کنترل طول المان تسلیح، در پروژه‌های گودبرداری و پایدارسازی به روش نیلینگ (میخکوبی) یا مهارکوبی (انکراژ)، قبل از قراردادن آن داخل گمانه الزامی است.

– متناسب بودن سوراخ پلیت‌ها با مسلح کننده و تطابق آن با دفترچه محاسبات سازه نگهبان پایدارسازی گود

– اگر مسلح کننده مورد استفاده در پروژه‌های گودبرداری و پایدارسازی به روش نیلینگ (میخکوبی) یا مهارکوبی (انکراژ)، میلگرد می‌باشد می بایست روزه‌هاي میلگرد هم سایز قطر میلگرد مورداستفاده باشد و از مهره با ضخامت مناسب استفاده گردد، مگر آنکه در دفترچه محاسبات بدان اشاره شده باشد. (جزیات اتصال و نوع هد نیل‌ها و انکر هدها می بایست مطابق نقشه هاي اجرایی باشد)

– رواداري مجاز طول گمانه‌ها در پروژه‌های گودبرداری و پایدارسازی به روش نیلینگ (میخکوبی) یا مهارکوبی (انکراژ)، 25 سانیتمتر بوده و تغییرات بیشتر از آن با مجوز طراح و ناظر پروژه میسر می باشد.

– استفاده از اسپیسر جهت قرارگیري المان‌هاي مسلح کننده در وسط مقطع گمانه حفاري شده، الزامی است. (فاصله بین اسپیسر ها از 3 متر بیشتر نباشد).

– استفاده از سنترالایزر (Centralizer) جهت قرارگیري المان تسلیح در پروژه‌های گودبرداری و پایدارسازی به روش نیلینگ (میخکوبی) یا مهارکوبی (انکراژ)، در مرکز گمانه به تعداد مناسب الزامی است.

– رواداري مجاز موقعیت حفاري المان هاي تسلیح در پروژه‌های گودبرداری و پایدارسازی به روش نیلینگ (میخکوبی) یا مهارکوبی (انکراژ)، 25± سانتیمتر و رواداري زاویه حفاري 1± درجه می باشد.

– حداقل طول رزوه مورد نیاز جهت اتصال سرنیل و اتصال قطعات میخ به یکدیگر 10 سانتیمتر می باشد.

– آماده سازي المان هاي تسلیح به خصوص از نوع استرند، می بایست بر روي خرك صورت پذیرد (آماده سازي بر روي سطح زمین توصیه نمی شود).

– در صورت برخورد به حفره در مسیر حفاري، استفاده از پکر و یا حفاري گمانه جایگزین با تغییر زاویه قائم یا افقی توصیه می شود.

– استفاده از گروت منبسط شونده و یا گوه در پشت سر نیل، در پروژه‌های گودبرداری و پایدارسازی به روش نیلینگ (میخکوبی) یا مهارکوبی (انکراژ)، اجباري است.

– رعایت نکات ایمنی در زمان نصب هد انکر و کشش آن، در پروژه‌های گودبرداری و پایدارسازی به روش نیلینگ (میخکوبی) یا مهارکوبی (انکراژ)، الزامی است.

– اتصال کامل هد نیل و هد انکر به سطح شاتکریت، و یا شمع فلزي و یا شمع بتنی، در پروژه‌های گودبرداری و پایدارسازی به روش نیلینگ (میخکوبی) یا مهارکوبی (انکراژ)، الزامی است.

– پیشنهاد می شود از خم کردن و یا بریدن سر نیل ها و یا استرندها تا انتهاي پروژه، در پروژه‌های گودبرداری و پایدارسازی به روش نیلینگ (میخکوبی) یا مهارکوبی (انکراژ)، خودداري شود تا در صورت نیاز به آزمایش‌هاي کنترلی، امکان آن وجود داشته باشد.

مجموعه نکات اجرایی مرتبط با راد خودحفار (جایگزین میلگرد)

– احتمال انحراف گمانه در صورت استفاده از رادخودحفار، در پروژه‌های گودبرداری و پایدارسازی به روش نیلینگ (میخکوبی) یا مهارکوبی (انکراژ )، بسیار بالا بوده و در این راستا ضروري است در حفاري دو ردیف اول هر دیواره، نظارت هاي کارگاهی کامل از داخل زمین پروژه و در صورت امکان از داخل زمین همسایه همزمان انجام پذیرد.

– کنترل مساحت مقطع رادحفار مورد استفاده با مساحت مقطع میلگرد ارائه شده در نقشه هاي پایدارسازي الزامی است.

– استفاده از رادخودحفار به عنوان انکر در پروژه‌های گودبرداری و پایدارسازی به روش نیلینگ (میخکوبی) یا مهارکوبی (انکراژ)، پیشنهاد نمی گردد.

منبع: راهنمای عمومی مهندسین ناظر

همچنین بخوانید: نکات اجرایی مرتبط با دوغاب سیمان مش و شاتکریت برای نیل ها و انکرها