مراحل اجرای شیت پایل‌ها در پایدارسازی گود عبارتند از:

1-قرار دادن توالی‌ای از مقاطع شیت پایل‌های مورد استفاده در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ ، انکراژ، میکروپایل ، تاپ‌دان و …) و مطمئن شدن از اینکه قفل و بست شیت پایل‌ها به درستی انجام گرفته است.

2-کوبیدن هر کدام از شیت پایل‌های قفل و بست داده شده در عمق مورد نظر به منظور پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان‌ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ‌دان و …)

3-کوبیدن دومین ردیف از شیت پایل‌های مورد استفاده در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان‌ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ‌دان و …) و ایجاد قفل و بست بین شیت پایل اولی و شیت پایل دومی

4-تکرار گام های 2 و 3 به منظور تکمیل دیوار محیطی در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان‌ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ‌دان و …)

5-استفاده از المان‌های اتصال دهنده وقتی که شیت پایل‌های مورد استفاده در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان‌ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ‌دان و …) اشکال پیچیده‌تری دارند

اجرای شیت پایل

نکات منفی شیت پایل‌ها

1-این مقاطع به ندرت می‌توانند به عنوان سازه دایمی مورد استفاده قرار بگیرند

2-اجرای شیت پایل‌ها در خاک‌های دارای تخته سنگ مشکل می‌باشد و در این موارد عمق مورد نظر برای شیت پایل مورد استفاده در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان‌ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ‌دان و …) به دست نمی‌آید

3-شکل گودبرداری توسط مقاطع شیت پایل‌ها و قفل و بست بین المان‌های مورد استفاده در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان‌ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ‌دان و …) محدود می‌شود

4-کوبش شیت پایل‌ها در زمین به منظور پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان‌ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ‌دان و …) ممکن است موجب ناراحتی همسایگان و ساختمان‌های مجاور گردد

5-ممکن است نشست‌هایی در ساختمان‌های مجاور در اثر ضربه ناشی از کوبش شیت پایل‌های مورد استفاده در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان‌ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ‌دان و …) ایجاد گردد.

 

همچنین بخوانید: روش مشاهده ای در پایدارسازی گودها