علت نشتی سازه نگهبان

آب می‌تواند از میان درز و ترك‌هاي بسیاري از مواد مختلف مانند بتن، سنگ و آجر عبور کند. تا به حال ساختمان‌ها و سازه‌هاي زیرزمینی فراوانی دچار نشت شده‌اند. به طور تجربی، نیمی از دیوارهاي حائل و یا زیرزمین‌ها در طول دوره بهره‌برداري خود دچار نشت می‌شوند. از این رو آب‌بندی در دیوارهای حائل اهمیت دارد.

اما سوال اساسی این است که چرا این سازه‌ نگهبان دچار نشت می‌شوند؟ چون در اکثر مواقع سطح آب زیرزمینی بالاست، فشار هیدروستاتیک ناشی از آب باعث نشت آن شده است.

درز و ترك‌هایی که در طول سازه در نیلینگ به وجود آمده‌اند و همچنین عدم اجراي یکپارچه سازه، باعث به وجود آمدن مسیر آب در سازه شده است.

نشت آب به دیوار ممکن است در حین ساخت و یا در حین بهره برداري اتفاق افتد، که باید با آب‌بندی در دیوارهای حائل جلوی این مشکل گرفته شود.

مشکلات نشت آب در حین ساخت:

علت نشت آب در حین ساخت که نیازمند آب‌بندی در دیوار حائل است در زیر آورده شده است:

  • تاخیر در برنامه‌ریزي پروژه به علت عقب ماندن از برنامه اصلی، هزینه تعمیر قسمت‌هایی که تا به حال ساخته شده‌اند، مسئولیت حقوقی در برابر خرابی‌هاي به وجود آمده، هزینه‌ها و جریمه‌هاي قانونی
  • تضعیف عملکرد سازه‌اي دیوار مشکلات نشت آب در حین بهره‌برداري، هزینه‌هاي تعمیر، هزینه‌هاي وارد بر سازه، بستن دسترسی به زیرزمین، آسیب به مواد موجود در زیرزمین، آسیب به ادوات برقی و سیم کشی ساختمان، مسئولیت حقوقی در برابر خرابی‌هاي به وجود آمده، هزینه‌ها و جریمه‌هاي قانونی، تضعیف عملکرد سازه‌اي دیوار اهمیت انتخاب درست سیستم آب‌بندي صرف نظر از مدیریت ریسک ناشی از نفوذ آب، یکی از مهم ترین پارامترها در رفع نشت، انتخاب درست و دقیق محصول آب‌بندي است.

هر روش مزایا و معایب خاص خود را دارد. کارفرما با توجه به خواسته‌هاي خود باید روش صحیح آب‌بندي را انتخاب نماید.

همچنین بخوانید: انواع روش‌های پایش و مانیتورینگ در گودبرداری