ویژگی‌های شمع‌های نگهبان و لگینگ وال‌ها

شمع های نگهبان و لگینگ وال‌ها در پایدارسازی گود معمولا برای پایدارسازی گودبرداری‌های شهری (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ ، انکراژ، میکروپایل ، تاپ دان و …) در مکان‌هایی که به علت ساختمان ها و جاده‌ها امکان گودبرداری پایدار به صورت شیب‌دار نمی‌باشد، استفاده می‌شود.

شمع‌های نگهبان و لگینگ وال‌ها در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان‌ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) می‌توانند اقتصادی‌تر و پایدارتر از لحاظ اجرایی نسبت به سایر سیستم‌های پایدارکننده در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان‌ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) باشند.

اعضای اصلی و جنس این سیستم

اعضای اصلی این سیستم معمولاً شمع‌های فولادی با مقطع H شکل می‌باشد که به طور عمودی در فواصل 2/1 تا 3 متری همراه با لگینگ وال‌ها به منظور پایداری خاک بین شمع‌های عمودی مورد استفاده در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان‌ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) اجرا می‌گردند.

جنس لگینگ وال‌های مورد استفاده در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان‌ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) می‌تواند از نوع الوارهای چوبی خرد شده، عرشه‌های فلزی و قطعات پیش ساخته بتنی، شاتکریت باشد.

نصب شمع‌های نگهبان در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان‌ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) می‌تواند به صورت کوبشی، ریختنی و یا ارتعاشی باشد.

شکل 1 نمونه ای از شمع‌های نگهبان و لگینگ وال‌های مورد استفاده در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان‌ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) می‌باشد.

شکل1. شمع های نگهبان و لگینگ وال ها در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و . .)

تفاوت بین شمع‌های نگهبان گسسته و دیوارهای پیوسته

در سیستم‌های پایدارکننده پیوسته صلب مانند دیوارهای شیت پایل‌ها و … فشار جانبی خاک و تغییر مکان‌ها به علت یکنواخت بودن سختی‌ها در کل دیوار به صورت یکنواخت می‌باشد.

در سیستم‌های شمع نگهبان و لگینگ وال‌های مورد استفاده در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان‌ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) معمولاً لگینگ وال‌ها نسبت به شمع‌های نگهبان از سختی کمتری برخوردار می‌باشند و از این رو فشار جانبی خاک تمایل دارد که بیشتر در شمع‌های نگهبان که سختی بیشتری دارند وارد شود و بقیه بار به لگینگ وال‌ها که سختی کمتری دارد وارد گردد.

همچنین بخوانید: پایدارسازی گود به روش تاپ دان