زاویه بهینه برای قرارگیری نیل در پایدارسازی چند درجه است؟

عملکرد شيرواني‌های ميخکوبي و پایدارسازی گود شده (پایدارسازی گودها به روش‌هایی مانند نیلینگ، سازه نگهبان، تاپ دانTop-down و … صورت می‌پذیرد) توسط پايداری و تغييرشکل آن‌ها بيان مي‌شود.

تغيير شکل‌های شيرواني‌های پایدارسازی شده (پایدارسازی گودها به روش‌هایی مانند نیلینگ، سازه نگهبان، تاپ دانTop-down و … صورت می‌پذیرد) مي‌تواند به سازه‌های مجاور، تاسيسات و خيابان‌های اطراف آسيب برساند.

شدت و مقدار اين آسيب به بزرگي و الگوی توزيع تغييرشکل‌های خاک در محدوده شيرواني‌ها وابسته است. پايداری و تغيير شکل‌های شيرواني‌ها به فاكتورهايي، وابسته مي‌باشند. تجربه نشان داده است كه پيش‌بيني ميزان تغييرشکل‌ها بسيار پيچيده و فرايندی وقت‌گير مي‌باشد.

از اين رو همواره محققين مختلف سعي در ارائه روش‌های ساده‌تر و دقيق‌تر در پيش‌بيني ميزان تغييرشکل‌های شيرواني‌های پایدارسازی شده (پایدارسازی گودها به روش‌هایی مانند نیلینگ، سازه نگهبان، تاپ دانTop-down و … صورت می‌پذیرد) داشته‌اند.

مزیت های نیلینگ

نیلینگ از مزيت‌های زيادی نسبت به روش‌های معمول پایدارسازی (پایدارسازی گودها به روش‌هایی مانند نیلینگ، سازه نگهبان، تاپ دانTop-down و … صورت می‌پذیرد) مانند ديوارهای حائل برخوردار است. به علاوه دارای هزينه‌های كمتری نيز مي‌باشد. لذا روز به روز تقاضای مهندسين برای استفاده از اين روش افزايش مي‌يابد.

لازم بذكر است كه آناليز اجزا محدود با بکارگيری مدل موهركولمب مطابق با مدل به كاربرده شده توسط فان و ليو انجام شده است. با توجه به انطباق خوب نتايج آناليز انجام شده با نتايج اندازه‌گيری شده، مي‌توان نتيجه گرفت. كه نرم افزار PLAXIS ابزاری مفيد در آناليز تغييرشکل سازه‌های نگهبان مي‌باشد.

بررسی زاویه نیل ها

شیروانی میخکوبی شده

به منظور بررسي اثر زاويه نيل‌ها بر روی ضريب اطمينان پايداری شيرواني ميخکوبي شده، در مقاله ” زاویه بهینه نیل در شیروانی‌های میخکوبی شده، مرتضی بخشی، عبدالحسین داد” مدل‌های اجزا محدود توسط نرم‌افزارplaxis 2D ساخته شد در اين تحليل شيرواني دارای شيب 40، 50، 60، 70، 80، 90 درجه نسبت به افق ساخته و در هر حالت با تغيير زاويه نيل‌های اجرایی از ۱0،0 ،20، 30، 40 ، 50 درجه نسبت به افق ساخته شد و پس از تخصيص مصالح و مش‌بندی، شرايط تنش اوليه به آن اعمال كرد و مدل را تحليل كرده و ضريب اطمينان پايداری شيرواني بدست مي‌آيد.

شیروانی پایدارسازی شده شده

برای شيرواني پایدارسازی شده به روش نیلینگ (پایدارسازی گودها به روش‌هایی مانند نیلینگ، سازه نگهبان، تاپ دانTop-down و … صورت می‌پذیرد) با شيب 40 درجه، ضريب اطمينان پايداری در حالتي كه نيل‌ها زاويه 40 درجه نسبت به افق دارند، حداكثر است.

شیروانی شیب دار

برای شيرواني با شيب 75 تا 90 درجه، هرچه زاويه نيل‌ها با افق كمتر باشد، ضريب اطمينان پايداری آن بزرگتر است و برای شيرواني با شيب 40 تا 70 درجه، هرچه زاويه شيب تندتر مي‌شود، ضريب اطمينان پايداری شيرواني در حالتي كه نيل‌ها با افق زاويه 20-40 درجه باشد، بزرگتر است.

همچنین بخوانید: روش اختلاط خشک خاک (DSM) چگونه است؟