روش جت‌گروتینگ روش بسیار جذابی است که در بسیاری از موارد می‌تواند موثر باشد.

یکی از مهم‌ترین مزایای این روش این است که در انواع خاک متفاوت می‌تواند مورد استفاده باشد. همچنین مقاومت و نفوذپذیری خاک نیز می‌تواند به وسیله این روش سنجیده شود.

این روش جایگزین مناسبی برای روش‌های تزریق متداول، تزریق شیمیایی، ترانشه برداری، سیستم شمع، فونداسیون و استفاده از هوای فشرده در فریزینگ در ساخت تونل می‌باشد.

در این روش، مخلوطی از دوغاب درون فضای حفرات خاک ، اتصالات و ترک‌ها نفوذ می‌کند و ویژگی‌های مکانیکی و فیزیکی این ساختارها را بهبود می‌بخشد. بنابراین، نفوذپذیری و تغییرشکل لایه‌ها کاهش و مقاومتشان افزایش خواهد یافت.

روش جت‌گروتینگ با حفاری یک گمانه معمولا به قطر 100 تا 150 میلی متر تا انتهای عمق مورد نظر بهسازی شروع می‌شود. پس از اتمام حفاری، لوله‌های جت درون سوراخ قرار می‌گیرند.

قدم بعدی اعمال فشار جت از یک نازل که تحت فشار است می‌باشد تا خاک اطراف دیواره گمانه را تخریب کند. این پروسه به دوغاب اجازه می‌دهد تا درون خاک گمانه نفوذ کند و جایگزین دانه‌های حفاری شده خاک شوند.

این قسمت بهبود یافته خاک-سیمان نامیده می‌شود.

. در این مقاله، آثار پروسه جت‌گروتینگ بر روی ویزگی‌های خاک قبل و بعد از پاشش جت، و فشار گروت و جریان گروت بر روی مقاومت فشاری تک محوری خاک-سیمان بررسی شده است.

برای این مقصود پنج نوع آزمایش آزمایشگاهی بر روی خاک در معرض جت گروتینگ انجام شد که شامل آزمایشات تک محوری، سه محوری، برش مستقیم، کشش غیرمستقیم برزیلی و آزمایش چکش اشمیت بود.

مطابق نتایج عددی بدست آمده، با افزایش فشار و جریان دوغاب، مقاومت فشاری تک محوری خاک به صورت لگاریتمی افزایش می‌یابد.

به علاوه، روش جت‌گروتینگ به طور قابل ملاحظه‌ای ویژگی‌هایی مانند چسبندگی و زاویه اصطکاک خاک را افزایش می‌دهد.

همچنین، با افزایش عمق جت‌گروتینگ فشار همه جانبه افزایش می‌یابد که میتواند قطر و مقاومت ستون ایجاد شده را تحت تاثیر قرار دهد.

رابطه بین فشار گروت و فشار تک محوری میانگین

شکل 1: رابطه بین فشار گروت و فشار تک محوری میانگین

ترتیب اجرایی روش جت گروتینگ: (a) حفاری (b) آزمایش جت (c) جت گروتینگ و ایجاد ستون (d) تکمیل اجرای ستون ها

شکل 2 : ترتیب اجرایی روش جت‌گروتینگ: (a) حفاری (b) آزمایش جت (c) جت‌گروتینگ و ایجاد ستون (d) تکمیل اجرای ستون‌ها

تخمین میزان مقاومت برشی از مقاومت های کششی و فشاری

شکل 3: تخمین میزان مقاومت برشی از مقاومت‌های کششی و فشاری