مراحل اجرایی روش تاپ دان (Top-down) برای زیرزمین‌های عمیق را میتوان به شرح زیر بیان کرد:

  • شمع‌های درجا که به عنوان ستون‌های زیرزمین و سیســتم سازه نگهبان پیرامونی اســت از زیر تراز ســتون‌ها و دیوارهای همکف، ریخته می‌شــود. ابتدا دیوارهای پیرامونــی زیرزمین اجرا می‌شــود. این دیوار می‌توانــد از نوع دیــوار درجاریز، دیوارهای دیافراگمی پیش‌ســاخته بتنی یا با اســتفاده از روش دوغاب بنتونیت، شمع‌های سکانتی، شمع‌های پیوسته یا سپری‌های فولادی باشد. استفاده از انواع دیوارهای حائل در این روش امکان‌پذیر است.
  • پس از اجرای دیوار حایل با توجه به شرایط پروژه و عمق گودبرداری می‌توان ستون‌های میانی سازه را اجرا کرد.
  • پیش از هرگونه عملیات خاکبرداری، دال ســقف زیرزمیــن اول از تراز زمین موجود اجرا می‌شود. دال سقف به عنوان یک مهار متقابل عمل می‌کند. در داخل دال یک بازشــدگی تعبیه خواهد شد، تا خاک‌های حاصل از عملیات خاکبرداری از طریــق آن به بیرون از ســایت انتقال یابد. پس از اجرای دال سقف اولین طبقه زیرزمیــن، عملیات خاکبــرداری اولین زیرزمین انجام می‌شود.
  • پس از پایان یافتن خاکبرداری اولین زیرزمین و رسیدن به تراز سقف زیرزمین دوم عملیات اجرای دال سقف و مجددا پس از آن خاکبرداری انجام می‌شود. این روند تا رسیدن به تراز زیر پی ادامه پیدا می‌کند.
  • پــس از پایان عملیــات خاکبرداری آخرین زیرزمین با رسیدن به تراز زیر پی سازه عملا پایدارسازی گود برداری پایان می‌پذیرد.
  • در مرحلــه آخر فونداســیون ســازه اجرا و بازشــدگی‌های ایجاد شده در دال سقف‌ها بسته می‌شــود و سازه زیرزمین تکمیل می‌شود.

هریک از مراحل اجرایی روش تاپ‌دان در بالا، ممکن است نحوه اجرا از یک ســایت به سایت دیگر متفاوت باشــد. لذا شــرایط ژئوتکنیکی ســاختگاه، ملاحظات طراحی و مسایل اجرایــی و همجــواری پروژه اســت که تعیین می‌کند از چه روشــی برای اجرا استفاده شود. در مواردی که امکان اخذ رضایت از همسایه‌های مجاور گودبرداری یا مقابله با تراز بالای سطح آب زیرزمینی در پروژه مطرح باشد، تقریبا تنها روش مطمئن و قابل اجرا است.

مراحل اجرای تاپ دان ۳

مراحل اجرای تاپ دان ۴