مانیتورینگ دیوار پایدار سازی شده به روش میخکوبی یا نیلینگ(nailing)

اگر چه چندین هزار سازه میخکوبی (یا نیلینگ) در سراسر جهان ساخته شده ­اند، ولی صرفاً تعداد محدودی از آن ها ابزار سنجی شده­ اند. هنگام نظارت بر نحوه اجرای دیوار پایدار شده شرایط، غیر معمول یا بحرانی در نظر گرفته می شود. زمانی که یک دیوار پایدار شده به روش  میخکوبی (یا نیلینگ) دائمی برای اولین بار در یک شهر ساخته می­ شود نظارت بر عملکرد آن یکی از واجبات است. برای بررسی تغییر شکل ­های بهره­ برداری و توسعه تنش ­ها در میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) و روکش دیوار پایدار سازی شده به عنوان تابعی از بار، زمان و تغییرات محیطی همچون چرخه­ های انجماد- ذوب زمستانی، یک دوره نظارت حداقل 2 ساله بعد از ساخت توصیه شده است.

پارامترهایی که اندازه­ گیری می­ شوند

اندازه­ گیر­ی­ ها از عملکرد کلی دیوار پایدار سازی شده، تغییر شکل دیوار یا شیروانی در طی و بعد از ساخت می­ باشد. انحراف سنج­ ها در امتداد دیواره و در فواصل مختلف از هم داده­ های مفهومی­ تری از تغییر شکل­ های زمین، تامین می­ کنند.

المان­ های مهمی را که باید در تدوین یک روش سیستماتیک برای طرح برنامه نظارت بر عملکرد دیوار پایدار سازی شده در نظر گرفته شود، عبارتند از:

 1. جابجایی­ های موضعی یا زوال المان­ های روکش
 2. زهکشی زمین
 3. عملکرد سازه ­هایی که توسط زمین مسلح نگهداری می شوند. مانند جاده­ ها، پی یا پایه تکیه­ گاه پل­ ها، و شیروانی ­های بالای دیوار
 4. بارها در میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) ­ها، با توجهات ویژه به بزرگی و موقعیت بار حداکثر
 5. توزیع بار در میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) ­ها ناشی از سربارها
 6. تغییرات بار در میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) ­ها در گذر زمان
 7. دما (می­ تواند موجب تغییرات اساسی در سایر پارامترها گردد و همچنین بر قرائت ­های ابزار سنجی تاثیر گذارد)
 8. بارندگی (اغلب موجب تغییر در سایر پارامترها می­ شود)

 • برنامه پایش عملکرد دیوار پایدار سازی شده به روش میخکوبی یا نیلینگ

 1. برای حصول داده­ های عملکرد کلی دیوار پایدار سازی شده به روش میخکوبی (یا نیلینگ)، بایستی نظارت در طی ساخت دیوار پایدار سازی شده اجرا شود. معمولاً طرح نظارت بر عملکرد حداقل بایستی شامل ارزیابی موارد زیر باشد:
 2. جابجایی های افقی رویه با روش ­های مساحی و انحراف سنج­ ها و استفاده از نشانه­ های سطحی روی روکش
 3. جابجایی­ های افقی و قائم بالای روکش دیوار پایدار سازی شده و سطح زمین پشت روکش شاتکریت
 4.  جابجایی ­های موضعی و یا زوال روکش با استفاده از بازرسی ­های چشمی و ابزارهایی همچون گیج­ ترک
 5.  رفتار زهکشی سازه، به ویژه اگر در طی ساخت آب زیر زمینی مشاهده شود زهکشی را می­ توان به طور چشمی به وسیله مشاهده نقاط خروجی یا از طریق پیزومترهای  که پشت روکش نصب شده­ اند نظارت کرد.

نظارت بر عملکرد دیوار پایدار سازی شده می­ تواند دقیق تر باشد. در طی یک دوره زمانی طولانی ­تر برای اهداف زیر ادامه داشته باشد:

 • تایید تراز های تنش طرح و نظارت بر ایمنی حین ساخت
 • اصلاح پروسه­ های ساخت برای اهداف ایمنی یا اقتصادی
 • کنترل نمودن نرخ سرعت ساخت
 • ارتقاع دانش رفتار سازه برای تامین یک مرجع اساسی در طراحی­ های آینده و بهبود پروسه­ های طراحی و کاهش هزینه­ ها
 1. برنامه نظارت مفهومی بایستی شامل موارد زیر باشد:

 • نظارت و بازبینی گیج­ های کرنش در امتداد طول میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) برای تعیین بزرگی و موقعیت حداکثر بار میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ). به طور ایده­ آل، گیج­ های کرنشی بر روی میلگرد به طور جفت و از بالا تا پایین در فواصل 5/1 متری نصب می­ شوند. انتهای میلگرد بایستی منقش شود چنان که بتوان زاویه نهایی گیج کرنشی را بررسی نمود.
 • لودسل­ ها برای اندازه­ گیری بارها در سر میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ)؛ داده ­های بار در نزدیکی سر میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) را عموماً می­ توان با کیفیت بالا به کمک لودسل­ بجای استفاده از گیج­ های کرنشی نصب شده بر میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) بدست آورد.
 • انحراف سنج­ ها برای اندازه­ گیری جابجایی­ های افقی سازه. برای نصب انحراف سنج ­ها باید دقت کرد که با ارتفاع دیوار پایدارسازی شده برابر باشد و در پشت روکش دیوار نصب شوند.

در تمامی برنامه ­های نظارت، بایستی یک طرح سیستماتیک مناسب توسعه یابد. گام اول، تعریف هدف اندازه­ گیری­ ها می­ باشد. برای پاسخ به سوالات مشخص در یک پروژه بایستی ابزار مناسبی انتخاب و نصب شود. اگر سوال مشخصی وجود نداشته باشد، دیگر ابزار سنجی معنایی ندارد.

 • ابزارهای پایش عملکرد دیوار پایدارسازی شده به روش میخکوبی (یا نیلینگ)

 1. ابزارهایی که برای نظارت عملکرد دیوار پایدار سازی شده استغاده می شوند بایستی بر اساس پارامترهای مد نظر اندازه­ گیری، دقت و سادگی ابزارها باشد و در صورت تطابق آن ها با ابزارهای باز خوانی مشخص شود، برای پروژه انتخاب می شوند. ذیلاً بحث مختصری از انواع مختلف ابزارهای نظارتی که معمولاً برای ارزیابی عملکرد دیوار به کار برده می ­شوند، ارائه شده است.
 • نقاط مساحی

 1. تغییر شکل رویه دیوار پایدار سازی شده را می­ توان با استفاده از روش ­های چشمی و به طور غیر مستقیم فاصله (EDM) اندازه­ گیری کرد. منشور های بازتابنده نصب شده بر میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) ­های امکان اندازه­ گیری­ های الکترونیکی تغییر شکل­ ها را از روی نقاط واقع بر روی دیوار پایدار سازی شده فراهم می­ کند
 2. . سیستم مساحی معمولاً  قادر به اندازه ­گیری جابجایی­ های افقی و قائم با دقت 3 میلی متر یا بیشتر می ­باشد.
 • گیج­ های کرنشی

 1. میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) ­هایی که با گیج ­های کرنشی ابزار سنجی شده­ اند، امکان تامین و برآورد توزیع بار میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) را فراهم می­ آورند. گیج ­های کرنشی، حجم بارهای حمل شده توسط دوغاب و میخ را اندازه می­ گیرند.
 2. این روش می­ تواند مشکلات تفسیر داده­ های اندرکنش دوغاب- میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ)، را بر طرف کند. چون که دوغاب دارای مقداری مقاومت کششی می­ باشد، بخشی از بار کلی را حمل خواهد نمود. بنابراین، در حالی که اندازه­ گیری­ های کرنش در دوغاب و میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ)  به راحتی قابل حصول می ­باشد، تبدیل دقیق این انداره ­گیری­ ها به بارهای میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ)، دشوار می­ باشد.
 3. لودسل­ ها در سر میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ)