توضیحات پروژه

شرح فعالیت: طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ (میخکوبی)، شمع بتنی و خرپا

نام کارفرما: آقای آقامحمدی

تاریخ اجرا:شهریور ماه 99

محل پروژه: تهران، سردارجنگل، خیابان سردار جنگل، کوچه غروی

توضیحات: در مساحتی به ابعاد 4600 مترمربع