توضیحات پروژه

میزان پیشرفت پروژه 20%

شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش انکراژ

نام کارفرما: آقای عراقی

تاریخ اجرا:  مرداد ماه 1400

محل پروژه: تهران، خیابان قزوین

توضیحات: عمق گودبرداری 22.2 متر