+ شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش تاپ دان بتنی

+ نام کارفرما: مهندس اشکان معصومی

+ تاریخ اجرا:  تیر ماه 1400

+ محل پروژه: تهران، خیابان پاسداران

+ توضیحات: عمق گودبرداری 42 متر