پروژه@ کوهک - نیلینگ انکراژ خرپا 1
کوهک
پروژه@ کوهک - نیلینگ انکراژ خرپا2
پروژه@ کوهک - نیلینگ انکراژ خرپا4

+شرح فعالیت: طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش نیلینگ (میخکوبی)، انکراژ (مهارکوبی) و خرپا

+نام کارفرما: آقای آقامحمدی

+محل پروژه: تهران، کوهک، نبش نسیم 8

+توضیحات: عمق گودبرداری 20.1 متر، در زمینی به ابعاد 4500 متر مربع