پروژه‌ی دبستان1
پروژه‌ی دبستان3
پروژه‌ی دبستان2

+ شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش تاپ دان SRC

+ نام کارفرما: آقای مهندس ابراهیمی

+ محل پروژه: تهران، خیابان دبستان

+ توضیحات: عمق گودبرداری 20 متر، مساحت زمین 2226 متر مربع