پروژه‌ی مریم الهیه
پروژه‌ی مریم الهیه2
پروژه‌ی مریم الهیه1
پروژه‌ی مریم الهیه3

+ شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش تاپ دان فلزی

+ نام کارفرما: شرکت صفی

+ محل پروژه: تهران، الهیه ، مریم شرقی

+ توضیحات: عمق گودبرداری 19 متر، مساحت زمین 2100 متر مربع