پروژه‌ی آجودانیه 2
پروژه‌ی آجودانیه 4
پروژه‌ی آجودانیه 3

+ شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود و اجرای سازه به روش تاپ-داون 

+ نام کارفرما: آقای مهندس اکبری

+ محل پروژه: تهران، آجودانیه

+ توضیحات: عمق گودبرداری 26 متر، مساحت زمین 2000 متر مربع