ستاره صبا 4
ستاره صبا

+ شرح فعالیت: خاکبرداری، طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش تاپ-داون

+ نام کارفرما: شرکت عمران آذرستان

+ محل پروژه: تهران، قائم مقام فراهانی

+ توضیحات: عمق گودبرداری 20 متر، مساحت زمین 850 متر مربع