شرح فعالیت: طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره های گود به روش نیلینگ و انکراژ

نام کارفرما: آقای مهندس ابراهیمی

تاریخ اجرا:  تیر ماه 93

محل پروژه: تهران، قیطریه، خیابان فاطمیه، خیابان حامدی، تقاطع مهر 7

توضیحات: با سربارهای ساختمان 8 طبقه و ساختمان قدیمی ساز و انجام عملیات زهکشی آب، عمق گودبرداری 19 متر