+شرح فعالیت: طراحی و اجرای عملیات پایدارسازی گود به روش نیلینگ (میخکوبی)، شمع بتنی و خرپا

+نام کارفرما: آقای آقامحمدی

+تاریخ اجرا:شهریور ماه 99

+محل پروژه: تهران، سردارجنگل، خیابان سردار جنگل، کوچه غروی

+توضیحات: در مساحتی به ابعاد 4600 مترمربع