شرح فعالیت: خاکبرداری و پایدارسازی دیواره های گود به روش اجرای خرپا

نام کارفرما: آقای مهندس مصلحی

تاریخ اجرا:  1395

محل پروژه: تهران، خیابان جردن، خیابان بابک بهرامی

توضیحات: انحراف قنات و پایدارسازی دیواره های گود در 4 طرف با روش خرپا با حداکثر جابجایی در نوک گود 4 میلیمتر