پیمانکار نیلینگ کیست؟

در پروژه‌های پایدارسازی به روش نیلینگ (میخکوبی)، پیمانکار یک شرکت تخصصی است که در قبال طراحی و ساخت دیوار میخکوبی مسئول است. نقشه های طراحی (طرح های قرارداد) شامل نقشه های تهیه شده توسط مهندس طراح که از جانب پیمانکار، حاوی جزئیات طراحی دیوار میخکوبی به کارفرما تسلیم می شود، می‌باشد.

مدیر پروژه یکی از کارمندان پیمانکار با مسئولیت رسیدگی و نظارت کلی بر کار و حداقل دارای سه سال تجربه در پروژه‌های میخکوبی مشابه از لحاظ بزرگی و کاربرد، می‌باشد.

تجربه پیمانکار:

پیمانکار بایستی الزامات تجربی زیر را برآورده نماید:

1. حداقل ۳ پروژه میخکوبی دیوار را طی سه سال گذشته با حداقل مساحت کلی ۹۳۰ متر مربع سطح دیوار و حداقل ۵۰۰ عدد المان میخ دائم تکمیل کرده باشد.

2. یک مهندسی حرفه ای با تجربه طراحی دیوارهای میخکوبی دائم با حداقل سابقه تکمیلی ۳ پروژه دیوار طی3 سال گذشته استخدام نماید.

3. ناظرین و اپراتور حفار مقیم در سایت با حداقل تجربه اجرای ۳ پروژه دیوار میخکوبی دائم طی سه سال گذشته استخدام نماید.

4. خلاصه اطلاعات حداقل ۳ پروژه را تسلیم نماید، مشتمل بر نام، آدرس و شماره تلفن کنونی کارفرما، موقعیت پروژه، ارزش قرارداد، و تاریخ اتمام پروژه طبق جدول زمان بندی و تاریخ واقعی اتمام پروژه.

تجربه پرسنل:

1. حداقل ۴۵ روز قبل از شروع کار، پیمانکار بایستی اسامی مهندس حرفه‌ای، ناظرین و سرپرستان مقیم در سایت، و اپراتورهای حفار تعیین شده برای پروژه را همراه با خلاصه‌ای از تجربیات شخصی هر یک از این افراد تسلیم نماید. فقط افرادی که الزامات تجربی را ارضاء می کنند بایستی در پروژه استفاده شوند. پیمانکار نمیتواند بدون تایید کارفرما یا مهندس کارفرما، هیج فردی را جایگزین نماید.

2. مهندس کارفرما بایستی طی ۷ روز از تاریخ دریافت اسناد، نسبت به تایید یا رد گواهی های صلاحیت پیمانکار اقدام نماید. کار نبایستی آغاز شود و مصالح سفارش داده نمی شود مادامیکه گواهی‌های صلاحیت پیمانکار توسط مهندسی کارفرما تایید شوند.

3. اگر پیمانکار حین کار، پرسنل تایید نشده را بجای پرسنل از قبل تایید شده جایگزین نماید، مهندس کارفرما میتواند کار را معلق کند. اگر کار به این دلیل تعلیق شود، پیمانکار به طور کامل در قبال کلیه هزینه‌های تحمیلی ناشی از تعلیق کار مسئول است، و از طرفی هیج زمانی از بابت مدت زمان تعلیق، به زمان مجاز انجام پروژه اضافه نمی‌شود.

4. پیمانکار بایستی مسئولیت کلی را در قبال طراحی و ساخت برعهده بگیرد. حداقل ۳۰ روز قبل از شروع ساخت دیوار، پیمانکار بایستی محاسبات کامل طراحی و نقشه‌های طراحی را برای بازبینی و تایید تسلیم مهندس نماید. شامل همه جزئیات، ابعاد، مقادیر، پروفیل زمین، و سطح مقطع‌های لازم برای انجام کار (در برخی پروژه‌ها ممکن است ۴۵ روز لازم باشد.

5. در این پروژه‌ها، لازم است بابت تسلیم مدارک تجربه پرسنل نیز زمان بیشتری به پیمانکار نیلینگ داده شود). نقشه‌ها و محاسبات طراحی بایستی قبل از تایید توسط مهندس کارفرما، توسط مهندس طراح پیمانکار مهر و امضا شوند.

6. نقشه‌های طراحی بایستی طبق استاندارد مد نظر کارفرما آماده شوند. مهندس کارفرما طی ۱۵ روز از زمان دریافت کلیه اسناد بصورت کامل، بایستی نسبت به تایید یا رد آنها اقدام نماید. یک سری از اسناد و نقشه‌ها همراه با اصلاحات مورد نیاز مشخص شده برگشت داده خواهد شد.

7. اگر اصلاح و بازنگری لازم باشد، تغییرات بایستی انجام شده و نسخه اصلاح شده مجددا تسلیم مهندس کارفرما شود. زمانیکه نقشه‌ها تایید شوند، او می تواند نسبت به شروع کار و تجهیز کارگاه اقدام نماید.

8. پیمانکار نبایستی اقدام به شروع کار بکند مادامیکه اسناد و نقشه‌های تسلیمی از نظر مهندس تایید شوند و قابل قبول باشند. . تغییرات یا اختلافات حین اجرا نسبت به اسناد تسلیمی تایید شده بایستی مجدداً برای تایید تسلیم مهندس شود.

9. هیچ زمان اضافی یا اصلاح زمان یا عذر و بهانه و شکایتی از سوی پیمانکار به خاطر نواقص در اسناد تسلیمی مجاز نیست و پذیرفته نخواهد بود.

همچنین بخوانید: پایدارسازی و مهار بندی جداره ها توسط المان های افقی