پدیده قوس زدگی در پایدارسازی گود شامل عوامل ذیل می‌باشد:

1.پدیده سربار موجود

2.درجه تحکیم خاک‌های نرم

3.سختی مصالح مورد استفاده در شمع‌ها

4.فاصله دهانه شمع‌ها

5.مصالح مورد استفاده در مسلح‌سازی خاک بین دو شمع (میلگرد شاتکریت و …)

6.خصوصیات خاک موجود (ظرفیت باربری نهایی، مدول برشی، ظرفیت باربری نهایی برشی و …)

پدیده قوس زدگی در گود

تاثیر سختی مصالح شمع‌های مورد استفاده در پدیده قوس زدگی

با افزایش سختی مصالح شمع‌های مورد استفاده در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ ، انکراژ، میکروپایل ، تاپ‌دان و …) نسبت قوس زدگی خاک کاهش می‌یابد. استفاده از شمع‌ها با مصالح سخت‌تر باعث افزایش اختلاف نشست‌ها می‌گردد که باعث افزایش اثر قوس‌زدگی خاک می‌گردد.

تاثیر درجه تحکیم خاک‌های نرم در پدیده قوس زدگی

معمولا تا درجه تحکیم 20 درصد پدیده قوس‌زدگی رخ نمی‌دهد و از آن به بعد با افزایش درجه تحکیم خاک اثر قوس‌زدگی افزایش می‌یابد و علت این موضوع در واقع این است که تا درجه تحکیم 20 درصد اختلاف نشست تقریبا قابل صرف نظر می‌باشد و با افزایش درجه تحکیم در زمان پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان‌ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ‌دان و …) میزان اختلاف نشست‌ها افزایش می‌یابد و به همین علت مقدار اثر قوس‌زدگی نیز افزایش می‌یابد.

تاثیر ظرفیت باربری نهایی خاک‌های نرم در پدیده قوس‌زدگی

هرچه مقدار ظرفیت باربری نهایی خاک‌های نرم در زمان پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان‌ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ‌دان و …) کمتر باشد به علت افزایش اختلاف نشست‌ها پدیده قوس‌زدگی اثر بیشتری خواهد داشت.

همچنین بخوانید: طراحی شمع در پایدارسازی گود