شیت پایل چیست؟

شیت پایل‌ها در پایدارسازی گودها به طور معمول قبل از عملیات خاکبرداری باید اجرا شوند. شیت پایل‌ها معمولا برای پایدارسازی (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) اکثر گودهایی که شامل فونداسیون ساختمان‌های بزرگ می‌باشند و یا در مکان‌های که باید سربار زیادی نگه داشته شوند و یا در جاهایی که حفاری در نزدیک ساختمان‌های مجاور قرار می‌گیرند مورد استفاده قرار می‌گیرند.

شیت پایل‌ها که برای پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ ، انکراژ، تاپ دان و …)  مورد استفاده قرار می‌گیرند قبل از شروع عملیات خاکبرداری اجرا می‌گردند. نمونه‌ای ازشیت پایل‌ها در پایدارسازی گود هادر شکل زیر نشان داده شده است.

شیت پایل‌ها که در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) مورد استفاده قرار می‌گیرند شامل شمع‌های متصل به هم می‌باشند برای مقاومت در برابر فشارهای جانبی خاک به منظور پایدارسازی گودها  (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) در داخل خاک مدفون می‌گردند.

شیت پایل‌ها که در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، میکروپایل ، تاپ دان و …) مورد استفاده قرار می‌گیرند در طبقه سیستم‌های مهارکننده انعطاف پذیر قرار می‌گیرند و می‌توانند تغییر شکل‌های بزرگ را تحمل نمایند.

اهداف استفاده از شیت پایل‌ها در پایدارسازی گودها

  1. مقاومت در برابر فشار آب موجود در پشت دیواره‌ها
  2. مقاومت در برابر خوردگی خاک
  3. پایدارسازی شیب‌های زمین

شکل 1. شیت پایل فولادی

تقسیم بندی شیت پایل های مورد استفاده در پایدار سازی گودها

  1. شیت پایل های همراه با انکر
  2. شیت پایل های طره ای
  3. شیت پایل های حفاری شده
  4. شیت پایل های کافردم (Cofferdams)

همچنین بخوانید: شیت‌پایل‌های مورد استفاده در پایدارسازی گودها