نکات اجرایی دوغاب سیمان

حداکثر نسبت آب به سیمان: 1 به 2

فشار پیشنهادي براي تزریق: 6 تا 8 بار تا رسیدن به خورند دوغاب صفر در انکرها و 3 تا 5 بار در نیل ها.

مشاهده خروج دوغاب از شلنگ برگشتی در پروژه‌های گودبرداری و پایدارسازی به روش میخکوبی( نیلینگ) و مهارکوبی (انکراژ)، الزامی می باشد.

-حداقل مقاومت فشاري نمونه استوانه اي 28 روزه در پروژه‌های گودبرداری و پایدارسازی به روش میخکوبی (نیلینگ) و مهارکوبی (انکراژ)،: 210 کیلوگرم بر سانتیمترمربع

-سیمان مصرفی: نوع I یا II پرتلند (در شرایط محیطی سولفاته نوع V).

  • انجام تزریق بخش آزاد مهاري‌ها در پروژه‌های گودبرداری و پایدارسازی به روش میخکوبی( نیلینگ) و مهارکوبی (انکراژ)، الزامی می باشد.

مجموعه نکات اجرایی مرتبط با مش و شاتکریت

– طرح اختلاط پیشنهادي: با عیار سیمان 300 کیلوگرم بر متر مکعب با استفاده از ماسه شکسته شسته با حداکثر ابعاد دانه 6 میلیمتر

– ماسه و سیمان در پروژه‌های گودبرداری و پایدارسازی به روش میخکوبی( نیلینگ) و مهارکوبی (انکراژ)، می بایست به صورت کاملاً همگن مخلوط گردد.

– حداقل مقاومت فشاري نمونه استوانه اي 28 روزه در پروژه‌های گودبرداری و پایدارسازی به روش میخکوبی( نیلینگ) و مهارکوبی (انکراژ): 210 کیلوگرم بر سانتیمترمربع

– سیمان مصرفی: نوع I یا II پرتلند (در شرایط محیطی سولفاته نوع V).

– حداقل ضخامت شاتکریت به مقدار ارائه شده در نقشه هاي اجرایی می باشد.

– استفاده از مش با شرایط ظاهري مناسب (فاقد زنگ زدگی، لهیدگی، جداشدگی اتصالات و …) الزامی است.

– استفاده از اسپیسر جهت رعایت ضخامت طراحی شده الزامی است (هر برگ مش حداقل 4 عدد).

– آب دادن سطح شاتکریت در پروژه‌های گودبرداری و پایدارسازی به روش میخکوبی( نیلینگ) و مهارکوبی (انکراژ)، به ویژه در ایام گرم سال (حداقل 2 مرتبه در روز) تا 5 روز جهت عمل آوري شاتکریت الزامی است.

منبع: راهنمای عمومی مهندسین ناظر

همچنین بخوانید: نکات قراردادی در کنترل روش اجرا پایدارسازی گود