فشار جانبی

نظریه‌های مختلف درباره فشار جانبی خاک وارد بر لگینگ وال‌ها در پایدارسازی گود را با کمک شکل بیان می‌کنیم .در شکل 1 سمت چپ توزیع فشار جانبی خاک بر این مبنا می باشد که حداکثر مقدار بارها به شمع های نگهبان مورد استفاده در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ ، انکراژ، میکروپایل ، تاپ دان و …) وارد می‌گردد و مقدار حداقل دقیقا در وسط دیوار اتفاق می افتد.

شکل سمت راست براساس این تئوری می باشد که فشار وارد بر دیواره برابر با نصف فشار کل جانبی خاک در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) می‌باشد.

شکل 1. فشار جانبی خاک کاهش یافته روی دیوار لگینگ مورد استفاده در پایدارسازی گودها

(پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان‌ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و . .) توسط نظریه Mac Nab, 2002 ( نظریه‌های مختلف درباره فشار جانبی خاک وارد بر لینیگ وال‌ها در پایدارسازی گود)

نتیجه آزمایش های مختلف خاک

فشار جانبی خاک وارد بر دیوارها در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان‌ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) می‌تواند توسط تحلیل گوه‌های لغزش مدل گردد که در نهایت با انجام یکسری محاسبات ریاضی این نتیجه به دست خواهد آمد که فشار جانبی خاک در ارتفاع با افزایش ارتفاع افزایش می‌یابد.

تحلیل‌های اجزای محدود دو بعدی و سه بعدی نشان داده است که اصلی‌ترین قوس زدگی افقی در خاک بین دو شمع مورد استفاده در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان‌ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) اتفاق می‌افتد که در این قسمت یک دیوار در نظر گرفته می‌شود.

به منظور در نظر گرفتن تاثیرات تنش-کرنش از دو مدل رفتاری موهر-کولمب و سخت شونده استفاده گردیده است. برای هر دو مدل رفتاری نتیجه گرفته شده است که بیشتر فشار جانبی خاک توسط شمع‌ها تحمل می‌گردند.

نظریه MacNab

برای در نظر گرفتن بار وارده بر روی لگینگ وال‌های مورد استفاده در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان‌ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) حتی نظریه Mac Nab, 2002 که در شکل 1 سمت چپ نشان داده شده است که در نظر گرفتن فشار جانبی خاک وارد بر لگینگ وال‌های مورد استفاده در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان‌ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) نیز یک مقدار محافظه کارانه می‌باشد.

البته این نتیجه گیری برای خاک‌های سخت و شمع‌های دارای اتصال صلب با خاک در طولشان می‌باشد و این نتیجه گیری برای همه نوع از خاک‌ها و همه نوع از شمع‌های مورد استفاده در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان‌ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) نمی‌باشد.

همچنین بخوانید: نحوه اجرای شمع های CFA مورد استفاده در پایدارسازی گود