نشست زمین در لحظه گسیختگی رویه ( تحت سربار با تست مدل سانتریفیوژ)

گزارش و نتیجه تست مدل سانتریفیوژ

با استفاده از روش پردازش تصویر، یک تصویر دقیقا در لحظه شروع گودبرداری ثبت شد و تصویر دیگر دقیقا در لحظه گسیختگی رویه، و این دو عکس با یکدیگر مقایسه شدند.

نشست پروفایل بر اساس تغییرشکل دانه های سیلیکاته متناسب با بنچ مارک های ثابت شده روی پلکسیگلس بدست آمدند. در تست اول، که هیچ نیل و سرباری وجود نداشت، شکست گودبرداری با شروع پروسه گودبرداری شروع شد، و همینطور که گودبرداری انجام میشد گوه گسیختگی بزرگتر میشد.

هرچند، در تست دوم، سوم و چهارم، وقتی که گودبرداری با نیلینگ پایدارشد، حرکت های بزرگ بسیار کندتر شد و تغییرشکل ها نیز همچنین کوچکتر شد. به این معنا که میخکوبی اثر مثبتی روی کاهش تغییرشکل های بزرگ دارد. همانطور که گودبرداری انجام میشود رویه تحت فشار خاک به سمت بیرون حرکت میکند، و در نتیجه نشستی در خاک پشت رویه اتفاق می افتد.

رابطه معکوس سربار و عمق بحرانی

به نظر می رسد که رابطه معکوس بین نرخ شکست مقدار نشست سطح زمین وجود دارد یعنی هرچه سربار بیشتر باشد، عمق بحرانی کمتر است.

آزمایش های بعدی تای و همکارانش

تای و همکاران آزمایش های سانتریفیوژ را بر روی گودبرداری عمیق میخکوبی شده 20 سانتی متر در شتاب g30 در خاک ماسه ای خشک با دانسیته نسبی حدود 90 درصد در حالیکه گودبرداری تحت سربار نبود.

مشاهده شد که پروفیل نشست سه خط هستند و هم مقدار نشست و هم نرخ تغییر نشست با نزدیک شدن به لبه گود افزایش می یابد، که با نتایج این آزمایش همخوانی خوبی دارد. ماهانی و همکاران از آزمایش های سانتریفیوژ برای ارزیابی عملکرد گودهای میخکوبی شده تحت سربار استفاده کردند.

خاک ماسه فیروزکوه با دانسیته نسبی 60 درصد استفاده شد، عمق گودبرداری 14 سانتی متر و شتاب هدف g50 در نظر گرفته شد. طول نیل ها در 70 درصد عمق بالای گود یکنواخت بود. نشان داده شده که پروفیل نشست چندین خط، و نزدیک به لبه گود است. جیکوبز همچنین نشان داد که پروفیل نشست خاک چند خطی ( سه یا چهار خطی) است، هرچه به لبه گود نزدیکتر، نشست و نرخ نشست بیشتر میشود.

توضیح شکل

شکل 1 که نشست پروفیل سطح زمین تحت سربارهای مختلف را نشان میدهد. مشاهده میشود که نشست شکل ها گوناگونی دارد و پروفیل نشست سطح زمین در لحظه گسیختگی رویه دو خطه یا سه خطه است که هرچه مقدار نشست بیشتر باشد، به لبه گودبرداری نزدیکتر می شود.

برای محاسبه نشست در سطح زمین برای هر گودبرداری با محاسبه جابجایی حجم خاک، میتوان مشاهده کرد که سربار بیشتر، نشست خاک در لحظه گسیختگی رویه خاک کمتر میشود. برای سربارهای بالا (100 کیلوپاسکال)، کاهش نشست خاک قابل توجه است، که با توجه به کم بودن عمق بحرانی در این حالت است.

شکل 1: پروفیل نشست زمین در لحظه گسیختگی رویه برای سربارهای متفاوت

همچنین بخوانید: مکانیزم گسیختگی رویه گود

توسط |1403/2/31 9:12:45اردیبهشت 8ام, 1401|مقاله ها|

اشتراک گذاری این مطلب

بازگشت به بالا