شمع های CFA

در خصوص نحوه اجرای شمع‌های CFA مورد استفاده در پایدارسازی گود ابتدا حفاری توسط CFA انجام می‌گیرد و سپس دوغاب ماسه-سیمان و یا بتنی توسط اوگر توخالی تحت فشار تا زمانی که بیرون بزند تزریق می‌گردد. فشار دوغاب و یا بتن در حین خارج نمودن اوگر هم نگه داشته می‌شود که این امر موجب کمک به خروج دوغاب اضافی و ایجاد بار جانبی به خاک‌‌های اطراف می‌گردد.

به منظور تکمیل عملیات، یک قفس مسلح کننده در داخل ستون مایع حاوی بتن یا دوغاب در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان‌ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) قرار داده می‌شود. وقتی که شمع‌های CFA با تیرهای سرشمع ترکیب می‌گردند در این زمان است که مقرون به صرفه بودنشان از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ زمانی مشخص می‌گردد. تیرهای سرشمع باعث می‌شود بار به صورت متعادل پخش گردد.

محدوده خاکی مورد استفاده از شمع‌های CFA

محدوده خاک‌های مورد استفاده در این نوع شمع‌ها در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان‌‌‌‌ ها، نیلینگ ، میکروپایل ، انکراژ، تاپ دان و …)، خاک‌های دانه‌ای، خاک‌های چسبنده، سنگ‌های نرم می‌باشند و خاک‌های آلی ضعیف و خاک‌های رسی نرم برای این نوع از شمع‌ها در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان‌ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) نامناسب می‌باشند. شکل 1 نمونه ای از شمع های CFA می باشد.

شکل 1. نمونه ای از شمع های CFA مورد استفاده در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …)

همچنین بخوانید: مصالح مورد استفاده در ساخت شیت پایل ها در پایدار سازی گود ها