در دیوار مهارکوبی شده آزمایش بارگذاری و تفسیر داده ‎­های آزمایش باید به دقت صورت پذیرد. چرا که این داده‌­ها و نتایج، معیاری برای پذیرش یا عدم پذیرش مهار (یا مسلح‌کننده انکراژ)­ها می‌­باشد. ناظر بایستی کپی فرم­‌های مخصوص ثبت داده­‌های آزمایش را همراه داشته باشد. خصوصیات تاندون و میلگرد لازم برای محاسبات باید توسط پیمانکار تهیه و ارائه گردد.

 • کنترل‌ها

طی آزمایش بارگذاری مهار (یا مسلح‌کننده انکراژ) ، رهنمودهای عمومی زیر بایستی رعایت گردد:

 • مهار (یا مسلح‌کننده انکراژ) هیچ وقت نباید به نحوی بارگذاری گردد که تنش­های کششی داخل تاندون بیشتر از 80% حداقل مقاومت کششی مشخصه تاندون (SMTS) شود.
 • به هیچ وجه نباید بار اعمالی کمتر از بار تنظیم باشد.
 • برای شناساسی رفتارهای نامتعارف، بایستی قرائت­ها و اندازه­گیری­‌های آزمایش توام با پیشرفت آزمایش ترسیم شوند.
 • از گاز گرفتن مجدد تاندون­های کابلی توسط گوه بایستی جلوگیری گردد، چرا که منجر به هم‌پوشانی محل گیرش گوه­‌ها و یا گیرش گوه پایین از سر مهار (یا مسلح‌کننده انکراژ) می­‌شود.
 • برای تاندون­‌هایی که تمام طول آنها پیوندی است، طول آزاد بایستی غیر پیوندی باقی بماند مادامیکه آزمایش تکمیل شده و مهار (یا مسلح‌کننده انکراژ) پذیرفته گردد.
 • بعد از lock-off شدن مهار (یا مسلح‌کننده انکراژ)، برای بررسی اینکه آیا نیروی پیش‌­­بینی شده در مهار (یا مسلح‌کننده انکراژ) ایجاد شده یا نه، بایستی آزمایش lift-off انجام شود.

کفایت تجهیزات تنیدگی و اعمال بار و اندازه­‌گیری بایستی بررسی گردد. جک بایستی به بهترین شکل کار کند و قادر به بارگذاری و باربرداری افزایشی باشد. گراف کالیبراسیون جک، گیج فشار، و لودسل بایستی توسط ناظر تهیه گردد. گیج مدرج بایستی به خوبی کار کند و درجه‌­بندی آن کافی باشد.

تجهیزات آزمایشگاه

مجموعه تجهیزات بارگذاری و اندازه‌­گیری بایستی قبل از آزمایش بازرسی شود. تجهیزات آزمایش و گیج­‌های مدرج بایستی به خوبی تنظیم شوند. گیج مدرج بایستی به نحوی نصب شود که یک مرجع مستقل برای اندازه­‌گیری جابجایی مهار (یا مسلح‌کننده انکراژ)  ایجاد کند. برای اطمینان از ثابت باقی ماندن گیج مدرج روی مهار (یا مسلح‌کننده انکراژ)، می­توان بعد از اعمال بار تنظیم، دور گیج مدرج یک دایره کشید (با رنگ یا گچ یا ….) و بدین ترتیب مقدار جابجایی در حین آزمایش مشاهده و رصد شود.

جک بایستی در حین اعمال بار تنظیم سر جای خود ثابت باقی بماند. اگر با حذف تکیه­‌گاه جک، جک بیافتد، باید تکیه‌­گاه تا پایان عملیات lock-off زیر جک باقی بماند.

 

 • پایش کوتاه مدت عملکرد دیوار پایدار

مانیتورینگ کوتاه مدت عملکرد دیوار پایدار به روش مهارکوبی (یا مسلح به روش انکراژ) معمولاً مشتمل بر مساحی و نظارت­‌های دوره­ای چشمی می­‌باشد. مساحی معمولاً قبل از شروع خاکبرداری و با ایجاد نقاط مرجع (بنچ مارک) در بالای تیرهای نگهبان انجام می­‌شود. در صورت مشاهده جابجایی­‌های غیر منتظره در دیوار، مساحی نقاط بالای تیر نگهبان بایستی با دقت بیشتری انجام شود. جاییکه جابجایی­‌های معکوس یا پیش‌­بینی نشده در دیوار پایدار مشاهده شود، پروسه مانیتورینگ شامل اندازه‌­گیری منظم نیرو در مهار (یا مسلح‌کننده انکراژ)های منتخب و جابجایی­‌های زیر سطحی نیز خواهد بود.

بعد از کاهش جابجایی­‌های دیوار پایدار  به مقدار مجاز و بعد از اینکه سیستم مهارکوبی (یا انکراژ در سیستم نیلینگ) پایدار تلقی شد، می­توان حجم اندازه­گیری­‌ها را کاهش داد. اگر، بعد از یک دوره زمانی معقول، اختلاف بین قرائت­‍ها (جابجایی و بار) جزئی و منطقی بود، اندازه‌­­گیری متوقف می‌­شود.

وقوع جابجایی­‌های بیش از حد بزرگ

وقوع جابجایی­‌های بیش از حد بزرگ دیوار مهارکوبی در طی ساخت سیستم مهارکوبی (یا انکراژ در سیستم نیلینگ)، ممکن است نشانگر ناپایداری محتمل سیستم باشد. شدت ناپایداری را می­‌توان با اندازه‌­گیری جابجایی­‌های دیوار پایدار، جابجایی­‌های زمین پشت دیوار پایدار، و بار مهار (یا مسلح‌کننده انکراژ)ها واضح­‌تر بیان نمود. معمول­‌ترین و رایج‌­ترین دلیل برای جابجایی­‌های پیش‌­بینی نشده و غیر مترقبه دیوار پایداربه خاکبرداری اضافی پایین‌­تر از تراز مهار (یا مسلح‌کننده انکراژ)های تنیده نشده بر می­گردد.

جابجایی­‌های رو به بیرون دیوار مهارکوبی (به طرف گود) و افزایش قابل توجه بار در مهار (یا مسلح‌ انکراژ) ها ممکن است بیانگر زمینی با مشخصات ضعیف­تر از فرض طراح باشد، که منتج به اعمال نیروهای بیش­تر به دیوار پایدار  و المان­‌های آن خواهد شد. جاییکه بار مهار (یا مسلح‌ انکراژ) به حداکثر بار آزمایش برسد، میزان کشش و بار اعمالی مهار (یا مسلح‌ انکراژ) بایستی کم شود، تا به حد بار طرح برسد. همچنین بایستی سطح اتکاء و تکیه­‌گاه اضافی تامین شود، و دلایل افزایش بار شناسایی و بر طرف گردند.

در برخی موارد، دفترچه مشخصات قرارداد ممکن است، مضاف بر ارضاء آزمایش بارگذاری مهار  معیارهای خاصی را در حین ساخت دیوار پایدار الزام بدارد.

این معیارهای خاص مشتمل هستند بر:

 • محدودیت جابجایی جانبی دیوار پایدار
 • محدود بودن جابجایی قائم دیوار پایدار
 • محدودیت نشست سازه‌­های مجاور
 • حفظ تراز آب زیرزمینی

پروژه‌­هایی که چنین معیارهای خاصی در آنها مورد کنترل و ملاک می­باشد، عمدتاً شامل موارد زیر می­‌باشند:

 • گودبرداری­‌های عمیق
 • سیستم­‌های پایدارسازی زمین‌ لغزه‌­ها
 • جاییکه سازه‌­های حساس در نزدیکی سیستم مهارکوبی (یا انکراژ در سیستم نیلینگ) و گود وجود دارند

روش‌­های مانیتورینگ و معیارهای عملکرد بایستی در دفترچه مشخصات قرارداد باشند، و باید از این معیارها تبعیت نمود.

 • پایش بلند مدت عملکرد دیوار پایدار

مانیتورینگ بلند مدت معمولاً در دفترچه مشخصات پروژه­‌ها الزام نمی­شود، اما توسط عوامل کارفرما و با هدف پایش عملکرد دیوار پایدار  و شناخت رفتار کلی دیوار پایدار ، اجرا و مدیریت می­شود.

نظارت بلند مدت عملکرد دیوار مهارکوبی  اغلب برای سیستم­‌های مهارکوبی (یا انکراژ در سیستم نیلینگ) بسیار حساس و بحرانی یا سیستم­‌های مهارکوبی (یا انکراژ در سیستم نیلینگ) که در زمین­‌های حساس و ضعیف تعیین می­شود.

مانیتورینگ بلند مدت رفتار کلی سیستم دیوار مهارکوبی شده معمولاً مشتمل بر نصب بنچ مار‌‎ک‌­های مضاعف برای انداز‌ه‌­گیری جابجایی زمین بوده و اغلب در تکمیل مانیتورینگ کوتاه مدت صورت می­پذیرد.

 

در پی بان مطالعه کنید:

نحوه مدلسازی و نتایج کلی رفتار لرزه‌ای گود بهسازی شده با روش نیلینگ