بررسی رفتار لرزه‌ای گود حفاری شده با روش نیلینگ

نیلینگ خاک یک روش تقویت‌کننده خاک در محل است، که برای افزایش پایداری زمین دامنه‌ها، دیوارهای حائل و گودبرداری‌ها استفاده می‌شود. این تکنیک شامل نصب میله‌های فلزی تقویت‌کننده در فاصله نزدیک و درون سوراخ‌های از پیش حفاری شده میباشد. این تکنیک ها ممکن است از نظر طول و زاویه حفاری متفاوت باشند.

در ادامه این مطلب سعی داریم که اثرات طول و زاویه میلگردهای بر رفتار لرزه‌ای بررسی کنیم.

برای این منظور، از مطالعه اجزای محدود پارامتریک استفاده شد و تحلیل‌های تاریخچه زمانی دینامیکی با استفاده از رکوردهای حرکت زمین در زمین لرزه‌های طبس (ایران، 1978) و منجیل (ایران، 1990) انجام شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که طول، زاویه و فاصله میلگردهای نیلینگ از یکدیگر نیز بر پاسخ شتاب و جابجایی عمودی و افقی درسطح گودبرداری در هنگام تحریک تاثیر می‌گذارند. علاوه بر این، میتوان گفت که وزن سربار، نوع خاک، شتاب زلزله بر پایداری لرزه‌ای گودبرداری تأثیر می‌گذارد.

مدل هندسی و مش بندی

تعداد زیادی از تحقیقات در سه دهه گذشته سازه‌های نگهدارنده خاک-نیلینگ را به صورت عددی بررسی کرده‌اند. Plaxis 2D، نرم‌افزار مدل‌سازی المان محدود برای شبیه‌سازی عددی استفاده می‌شود.

نحوه اجرای خاک نیلینگ شده:

اول، حفاری دیواره گود انجام می‌شود. در این مرحله، عمق دقیق گمانه باید توسط ابزار تجزیه و تحلیل ژئوتکنیک محاسبه شود. سپس میخ‌ها را وارد گمانه می کنند. در اخر میخ ها را روی نیل‌ها میگذارند. سپس دیگر گزینه‌های معماری برروی شاتکریت اجرا میشوند تا پروژه به اتمام برسد.

برای مدل سازی خاک با عنصر ساختاری نیل، میتوان از گزینه اندرکنش خاک سازه در پلکسیس استفاده کرد. به دلیل نفوذ دوغاب به خاک و ایجاد یک شبکه درختی در اطراف المان آرماتور، مقادیر اندرکنش بین خاک و نیل معنادار میشود و بر اساس راهنمای Plaxis ، ضریب 1 را می‌توان برای این اندرکنش استفاده کرد.

شکل 1: ژئومتری و مش بندی مدلسازی

همچنین بخوانید: بررسی علت تغییر شکل بزرگ سیستم حفاظت جانبی گودبرداری عمیق تحت بارگذاری سطحی نامتقارن