طراحی المان‌های مهاری در خاک‌های چسبنده به چه صورت است؟

علاقه‌مندی به احداث طبقات بیشتر نیاز به گودبرداری‌های عمیق را افزایش می‌دهد. در این راستا بهره‌گیری از روش‌های پایدارسازی گودهای عمیق، مانند روش‌های نیلینگ، انکراژ، سازه نگهبان و اجرای بالا به پایین (تاپ دان) هر روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. مهار گروتی موقت و روش‌های محاسبه آنها نیز در خاک‌های مختلف توسط تعدادی از محققین بررسی شده است.

در خاک های چسبنده

در خاک‌های چسبنده، مقاومت مهارها (یا انکر در سیستم نیلینگ) معمولا به ضریبی از مقاومت برشی زهکشی‌نشده خاک مربوط شده که محققین نسبت به تعریف این ضریب در خاک‌های مختلف تلاش کرده‌اند.

طول آزاد و مهاری انکرها (مهار یا انکر در سیستم پایدارسازی نیلینگ) پارامتر تاثیرگذاری بر رفتار آنها بوده و توسط افراد و سازمان‌های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است.

فشار گروت

علاوه بر نوع خاک، روش‌های اجرایی نیز تاثیر زیادی بر رفتار مهارها (یا انکر در سیستم نیلینگ) دارند که یکی از آنها مقدار فشار گروت می‌باشد و تاثیر افزاینده آن توسط محققین بررسی شده است.

این افزایش به دلیل مجموعه‌ای از عوامل از قبیل افزایش مقاومت تک محوری گروت گیرش‌یافته تحت فشار، افزایش تنش تماسی گروت با محیط اطراف و گروت تزریق شده به درزه و ترک‌ها می‌باشد.

مقاومت نهایی انکرها اساسا برابر مقاومت اصطکاکی بین گروت و خاک، مقاومت اصطکاکی بین استرند (یا میلگرد) و گروت و مقاومت گسیختگی گروت، هر کدام که کوچکتر باشد، خواهد بود.

همچنین بخوانید: شکست گود به چه صورت‌هایی اتفاق می‌افتد؟