روش‌های مختلف پیش‌بارگذاری در بهسازی خاک در پایدارسازی گود

روش‌های مختلف پیش‌بارگذاری در بهسازی خاک در هنگام پایدارسازی گود عبارتند از:

  1. پیش‌بارگذاری توسط خلاء یا ایجاد مکش در بهسازی خاک در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود به روش نیلینگ ، انکراژ، سازه نگهبان ، تاپ‌دان و … )

در تحکیم به روش خلاء در بهسازی خاک در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود به روش نیلینگ، انکراژ، سازه نگهبان، میکروپایل ، تاپ دان و … ) سربار یا بار مورد نیاز برای تحکیم با فشار یک اتمسفر جایگزین می‌شود.

فشار منفی یا مکش مورد نیاز توسط پمپ خلاء ایجاد می‌شود، فشار منفی به کاربرده شده یک فشار منفذی منفی ایجاد می‌کند که باعث افزایش تنش مؤثر در خاک می‌شود و این افزایش تنش مؤثر باعث افزایش سرعت تحکیم یا تسریع در فرآیند تحکیم در بهسازی خاک در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود به روش نیلینگ، انکراژ، سازه نگهبان، تاپ دان و … ) می‌شود.

شکل 1. پیش‌بارگذاری توسط خلاء یا ایجاد مکش در بهسازی خاک در پایدارسازی گود

  1. پیش بارگذاری به وسیله ی خاکریز در بهسازی خاک در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود به روش نیلینگ، انکراژ، سازه نگهبان، تاپ دان و … )

ساده‌ترین روش برای پیش‌بارگذاری در بهسازی خاک در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود به روش نیلینگ، انکراژ، سازه نگهبان، تاپ دان و … ) می‌باشد، وقتی بار روی خاک نرم وارد می‌شود ابتدا به آب منفذی وارد می‌شود وقتی تراوایی خاک خیلی پایین باشد فشارآب منفذی به تدریج کاهش می‌یابد.

برای جلوگیری از ایجاد مشکلات پایدار(مثل ایجاد لغزش صفحه ای) در بهسازی خاک در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود به روش نیلینگ، انکراژ، سازه نگهبان، تاپ دان و … ) بار باید در چند مرحله در محل قرار داده شود، این بار وقتی نشست به مقدار نهایی مورد نیاز رسید می‌تواند برداشته شود.

شکل 2. پیش بارگذاری به وسیله ی خاکریز در بهسازی خاک در پایدارسازی گود

همچنین بخوانید: روش مشاهده‌ای مورد استفاده در هنگام پایدارسازی گودها