روش مشاهده‌ای در پایدارسازی گود

در روش مشاهده‌ای در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) یکسری محدودیت‌هایی در مدلسازی سازه‌های پایدارکننده گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) و انتخاب پارامترهای خاک برای طراحی وجود دارد.

علت وجود این محدودیت‌ها در واقع به علت وجود سازه‌های پایدارکننده مختلف و پیچیده گود می‌باشد. معمولا وضعیت سازه‌های پایدارکننده گود ( پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ ، انکراژ، میکروپایل ، تاپ دان و …) و خاک گود برای تایید تامین ایمنی لازم مورد بازبینی قرار می‌گیرد، ولی این اطلاعات به دست آمده از طریق مشاهدات معمولا به ندرت برای بهبود بخش‌های بعدی عملیات پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

روش تحلیل برگشتی گود ها

تحلیل برگشتی گودها که بعد از انجام پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) انجام می‌گیرد برای ارزیابی فرضیات و پارامترهای در نظر گرفته شده بسیار مفید می‌باشد.

همچنین این تحلیل‌های برگشتی می‌تواند برای بهبود مراحل طراحی در مراحل بعدی عملیات پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) بسیار مفید واقع گردد که به این روش تحلیل برگشتی، روش مشاهده‌ای در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) گفته می‌شود که این روش اولین بار توسط پک در سال 1969 بیان گردید.

همچنین بخوانید: بهسازی خاک در پایدارسازی گود توسط پیش‌بارگذاری