ویژگی های دیوار شمعی سکانتی

شمع های سکانتی به گونه ای ساخته می شوند که بتوانند یکدیگر را قطع نمایند. در واقع این نوع شمع ها به گونه ای در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) اجرا می‌گردند که فاصله بین شمع‌ها از قطرشان کمتر باشد. دیوار شمعی سکانتی در پایدارسازی گود معمولا برای کنترل جریان آب و به حداقل رساندن جابه جایی خاک های مرطوب و ضعیف در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ ، انکراژ، میکروپایل ، تاپ دان و …) مورد استفاده قرار می گیرد.

سه حالت ساخت شمع های سکانتی:

  1. شمع های سکانتی hard/soft
  2. شمع های سکانتی hard/firm
  3. شمع های سکانتی hard/hard

شمع های سکانتی hard/soft و hard/firm و hard/hard

این نوع از شمع ها مشابه شمع های مدفون پیوسته می باشند ولی فواصل بین این شمع ها توسط مصالح غیرمسلح نظیر مخلوط سیمان و بنتونیت برای hard/soft و بتن ضعیف برای hard/firm در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) پر می‌گردد.

ساخت این نوع شمع‌ها در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) به این صورت است که ابتدا شمع‌های اصلی نصب می‌گردند و سپس شمع‌های ثانویه در بتن مسلح شده نصب می‌گردند و باعث برش شمع‌های اولیه می‌گردند. قطر این شمع‌ها بین 500 تا 1200 میلی‌متر می باشد. این نوع از شمع‌ها در شکل 1 نشان داده شده‌اند.

شکل 1. شمع های سکانتی مورد استفاده در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …)

ساخت شمع‌های hard/hard مورد استفاده در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) مانند دو نوع شمع دیگر می باشد ولی در این مورد شمع های اصلی در بتن با سختی زیاد ساخته می‌شوند.

دیوار شمعی سکانتی در پایدارسازی گود از شمع های تانژانتی قوی‌تر هستند و اثر بیشتری در دور نگه داشتن آب از گود را دارد.

شمع های تانژانتی مورد استفاده در پایدارسازی گودها

شمع های تانژانتی مورد استفاده در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) شامل یک سری از شمع‌های ریختنی می‌باشد که شمع‌های کناری به یکدیگر مماس می‌گردند که به این نوع از شمع‌ها به این دلیل تانژانتی می‌گویند. این نوع شمع‌ها در شکل 2 نمایش داده شده اند.

شکل 2. شمع های تانژانتی مورد استفاده در پایدارسازی گودها (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …)

همچنین بخوانید: پایدارسازی گود به روش تاپ دان