تفاوت بین Peck و CIRIA

در این مقاله تفاوت‌های بین رویکرد Peck و CIRIA در پایدارسازی گود را بیان خواهیم کرد. رویکرد CIRIA با رویکرد Peck در روش مشاهده‌ای مورد استفاده در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ، انکراژ، نیلینگ، میکروپایل ، تاپ دان و … ) بسیار متفاوت است.

از تفاوت‌های بین رویکرد Peck و CIRIA می‌توان گفت که: Peck ، ابتدا مقادیر اولیه را براساس محتمل‌ترین پارامترها انتخاب می‌کند و سپس در صورت لزوم پارامترها را به مقادیر تا حدی محافظه‌کارانه در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان، انکراژ، نیلینگ ، تاپ دان و …) تبدیل می‌کند.

در مقابل،CIRIA یک روش ایمن‌تری را برای طراحی به وسیله‌ انتخاب “اصلاح پیش‌رونده در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان، انکراژ، نیلینگ، تاپ دان و … ) در پیش می‌گیرد؛ که در واقع ابتدا طراحی را براساس پارامترهای تاحدی محافظه‌کارانه انجام می‌دهد و سپس بعد از انجام مشاهدات در صورت لزوم این پارامترها را به پارامترهای محتمل تبدیل می‌کند.

مشکلات روش مشاهده‌ای مورد استفاده در پایدارسازی گود

  1. مهندس باید همه راه‌حل‌ها را برای مشکلاتی که امکان دارد تحت شرایط نا‌مناسب در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان، انکراژ، نیلینگ، تاپ دان و … )، اتفاق بیافتد و حتی ممکن است کشف نشوند، مورد تدبیر خود قرار دهد.
  2. تنها زمانی در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان، انکراژ، نیلینگ، تاپ دان و … ) قابل استفاده است که، بتوان طراحی را در حین اجرا تغییر داد.
  3. ویژگی‌های موجود در روش مشاهده‌ای مورد استفاده در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان، انکراژ، نیلینگ، تاپ دان و … ) گاهی باعث ایجاد سردرگمی در روابط قراردادی می‌شود.
  4. افزایش زمان اجرای پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان، انکراژ، نیلینگ، تاپ دان و … )

همچنین بخوانید: بهسازی خاک توسط جت‌گروتینگ در پایدارسازی گود