تکنیک به سازی خاک در پایدارسازی گود

به سازی خاک در پایدارسازی گود توسط پیش‌بارگذاری در واقع تکنیکی می‌باشد که قبل از انجام عملیات ساخت و ساز بر روی خاک‌هایی که نیاز به نشست‌های تحکیمی بزرگی دارند به کارمی‌بریم.

وقتی که زمین به تحکیم کافی رسید مقادیر سربارهای وارد شده را می‌توانیم از روی زمین برداریم و مراحل ساخت و ساز را آغاز کنیم.

موارد استفاده از این تکنیک

به طور کلی،این تکنیک در خاک‌های رسی کافی و موثر می‌باشد. چون خاک‌های رسی نفوذپذیری کمی دارند، مقدار تحکیم مورد نظر حتی با سربارهای خیلی بزرگ در مدت زمان طولانی‌ای اتفاق می‌افتد.

بنابراین، در ساختمان‌ها و پایدارسازی‌های گودی (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ ، انکراژ، میکروپایل ، تاپ دان و …) که عامل زمان امر بسیار مهمی است نمی‌توانیم از این روش استفاده کنیم به همین علت برای سرعت بخشیدن به عمل تحکیم زمین از زهکش‌های ماسه‌ای و یا زهکش‌های قائم  استفاده می‌کنیم تا مسیر زهکشی را کوتاه‌تر و زمان تحکیم را کمتر کنیم. شکل 1 یک نمونه از این روش را نشان می‌دهد.

شکل 1. به سازی خاک در پایدارسازی گود توسط پیش‌بارگذاری

همچنین بخوانید: ساخت دال‌های کف به روش تاپ‌دان در پایدارسازی گود