بهسازی خاک در پایدارسازی گود توسط پایدارسازهای شیمیایی روشی است که به واسطه آن نیز می‌توان نتیجه مطلوبی در بهسازی خاک گرفت. پایدارسازی خاک می‌تواند به وسیله پودر کردن خاک طبیعی و مخلوط کردن با افزودنی‌های شیمیایی و متراکم کردن کامل مخلوط به دست آید. به طور عمده مقاومت به دست آمده خاک بستگی زیادی به واکنش بین خاک و مواد شیمیایی دارد.

اهداف اصلی پایدارسازی خاک:

  1. بهبود عملکرد خاک
  2. سرعت بخشیدن به نشست
  3. افزایش مقاومت
  4. افزایش دوام
  5. کاهش تراکم‌پذیری خاک

عملیات بهسازی خاک در پایدارسازی گود 

سیمان یکی از قدیمی‌ترین مواد پایدارکننده خاک از زمانی که در سال 1960 تکنولوژی پایدارسازی خاک بیان گردید، می‌باشد. سیمان به طور عمده در محدوده وسیعی از خاک‌ها برای پایدارسازی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. هرچه مقدار رس خاک افزایش می‌یابد، پودر کردن و سخت‌کردن خاک با سیمان بسیار مشکل می‌گردد و به مقادیر زیادی از سیمان برای سخت‌کردن خاک نیاز می‌باشد. واکنش سیمان به ذرات تشکیل‌دهنده خاک بستگی ندارد و عامل مهم، واکنش سیمان با آب می‌باشد که ممکن است در هر خاکی یافت شود و این می‌تواند علت این موضوع باشد که چرا سیمان در محدوده وسیعی از خاک‌ها در بهسازی خاک در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ ، انکراژ، میکروپایل ، تاپ دان و …) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این تکنیک پایدارسازی سیمان با آب و خاک با ابزارهای مخصوصی مخلوط می‌گردد. واکنش شیمیایی و فیزیکی بین سیمان و خاک ایجاد می‌گردد. سیمان خاک را مانند چسب دربهسازی خاک در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ‌دان و …) محصور می‌نماید ولی باعث تغییر ساختار خاک نمی‌گردد. خاک به عنوان خاک سمنته شده سخت می‌گردد. فرآیند سخت‌شوندگی به وسیله خواص فیزیکی و شمیایی خاک موجود درپایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …)، نسبت آب به سیمان، دمای عمل‌آوری و درجه تراکم تحت تاثیر قرار می‌گیرد. از طرفی دیگر طبیعت خاک بهسازی‌شده در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ،میکروپایل ، انکراژ، تاپ دان و …)، نوع سیمان مصرفی، شرایط عمل‌آوری انتخابی انتخاب نسبت خاک-سیمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

  1. Celaya, M. Veisi, and S. Nazarian, “Accelerated Design Process of Lime-stabilized Clays”, GeoFrontiers, ASCE, P.P. 4468-4478, 2011.

Copyright: https://www.keller-na.com/expertise/techniques/injection-systems