پروسه نصب ستون‌های سنگی در بهسازی خاک

بهسازی خاک در پایدارسازی گود توسط ستون‌های سنگی یکی از روش‌های مرسوم بهینه‌سازی خاک می‌باشد. ستون‌های سنگی به طور عمده در خاک‌های چسبنده برای بهبود مقاومت برشی، کاهش نشست‌های اضافی و سرعت بخشیدن به عملیات زهکشی آب توسط زهکش‌های افقی، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

همان طور که در شکل 1 نشان داده شده است، ستون‌های سنگی به وسیله حفاری یکسری حفرات که از خاک رسی عبور می‌کنند و وارد لایه سخت می‌گردند، ساخته می‌شوند. سپس حفره‌ی ایجاد شده توسط شن متراک شده پر می‌گردد. این ستون‌ها هم می‌توانند به صورت ستون‌های مستقل از هم و یا دیوارهای پیوسته و یا پنل‌هایی از ستون‌ها نصب گردند.

شکل 1. پروسه نصب ستون های سنگی در بهسازی خاک درپایدارسازی گود

(پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ ، میکروپایل ، انکراژ، تاپ دان و …)

علت استفاده از ستون های سنگی

ستون های سنگی نسبت به زهکش های ماسه ای بیشتر ترجیح داده می شوند و علت آن این است که وجود ذرات دانه ای باعث افزایش مقاومت برشی خاک اطراف می گردد. این نوع ستون هایی که در بهسازی خاک درپایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) مورد استفاده می گردند باعث ایجاد قوس زدگی خاک می گردند که بارهای بیشتر به ستون های سخت تر وارد می گردند.
سیستم ستون سنگی و خاک مسلح شده با ژئوسنستیک ها یک راه حل موثر و اقتصادی را برای سازه هایی که می خواهند بر روی خاک رسی اجرا گردد فراهم می نماید. مسلح کننده های زئوسنستیکی به علت اختلاف سختی بین ستون سنگی و خاک، تنش ها را از خاک به ستون سنگی وارد می نمایند که این امر موجب کاهش تغییرمکان های بزرگ و اختلاف نشست ها می گردد.

همچنین بخوانید: سیستم زهکش‌های پیش‌ساخته در پایدارسازی گود