بهسازی خاک در پایدارسازی گود توسط جایگزین نمودن خاک یکی از روش‌هایی است که برای بهینه‌سازی و تقویت خاک صورت می‌گیرد. جایگزینی خاک یکی از قدیمی‌ترین و ساده‌ترین روش‌های بهسازی خاک در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ ، انکراژ، میکروپایل ، تاپ‌دان و …) می‌باشد که باعث افزایش ظرفیت باربری خاک می‌گردد. خاک ضعیف فونداسیون را می‌توان توسط این روش با خاک‌های قوی مانند ماسه، شن و سنگ شکسته جایگزین گردد. تقریبا هر نوع خاکی را می‌توان در جایگزین کردن استفاده نمود با اینکه برخی از خاک‌ها را به سختی می‌توان متراکم نمود وقتی که به عنوان خاک جایگزین مورد استفاده قرار می‌گیرند. استفاده از خاک جایگزین در زیر فونداسیون‌های سطحی باعث کاهش نشست تحکیمی و افزایش ظرفیت باربری خاک می‌گردد.( سئو چیست)

مزایای روش بهسازی خاک در پایدارسازی گود توسط جایگزین نمودن خاک

1. اقتصادی‌‌تر می‌باشد
2. تاخیر کمتری در ساخت و ساز ایجاد می‌نماید
با وجود مزایای جایگزین نمودن خاک، انتخاب ضخامت جایگزین شده امری تجربی می‌باشد و همیشه سوال برانگیز بوده است. این نوع از بهسازی معمولا در پی‌های سطحی مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای تعیین ضخامت لایه خاک جایگزین معمولا از ناحیه حداکثر تنش استفاده می‌گردد که معمولا 1 تا 5/1 برابر پهنای پی سطحی می‌باشد. Abdel Salam و Abdel Fatah تاثیر ضخامت‌ها و انواع مختلف خاک‌ها را مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند که با افزایش ضخامت لایه خاک جایگزین میزان نشست‌های قائم کاهش می‌یابد.
A. K. Gabr, “The Uncertainties of Using Replacement Soil in Controlling Settlement”, Journal of American Science,Volume 8, Issue 12, P.P. 662-665, 2012.

Copyright: http://www.parsgc.com/news169.asp