روش بهسازی خاک

معمولا از روش بهسازی خاک توسط ستون‌های مخلوط عمیق در اعماق زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش یک نوع بهسازی در محل می‌باشد به این صورت که چسباننده (آهک یا سیمان) خشک یا مرطوب به داخل زمین تزریق می‌گردد و با رس موجود در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان ، میکروپایل و …) به کمک ابزارهای مکانیکی مخلوط می‌گردد تا یک ستون و یا پنلی از یک ستون را ایجاد نماید. یکی از رایج‌ترین روش‌ها در بهسازی خاک توسط ستون‌های مخلوط عمیق.

ستون‌های مخلوط عمیق که دربهسازی خاک در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ ، انکراژ، تاپ دان و …) مورد استفاده قرار می‌گیرند شبیه به ستون‌های سنگی می‌باشند. این نوع از ستون‌ها به وسیله ایجاد قوس‌زدگی خاک و وارد نمودن بار به قسمت‌های سخت‌تر به جای خاک، میزان نشست‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.

تفاوت بین ستون‌های سنگی و ستون‌های مخلوط عمیق

تفاوت اصلی بین این نوع از ستون‌ها در واقع این است که مقاومت ستون‌های سنگی به زاویه اصطکاک خاک محصورکننده اطراف بستگی دارد در حالی که ستون‌های مخلوط عمیق مورد استفاده در بهسازی خاک در پایدارسازی گود (پایدارسازی گود توسط سازه نگهبان ها، نیلینگ، انکراژ، تاپ دان و …) از چسبندگی دارای مقاومت داخلی می‌باشند. ستون‌های مخلوط عمیق معمولا به صورت ستون‌های پنلی پیوسته ساخته می‌شوند که باعث می‌شوند جریان آب زیرزمینی را کاهش دهند.

 

همچنین بخوانید: بهسازی خاک در پایدارسازی گود توسط حرارت و انجماد