بررسی کفایت عملیات اجرایی در پایدارسازی گود به روش میخکوبی یا نیلینگ(nailing)

برای بررسی حصول بارهای طراحی و ضریب اطمینان کافی بدون حرکت و جابجایی­ های اضافی، میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ)  ­ها تحت آزمایش بارگذاری صحرایی قرار می­ گیرند. این آزمایش ­ها برای بررسی میزان کفایت عملیات حفاری، نصب، اجرا و تزریق انجام می­ شوند. اگر نوع زمین و یا روش اجرا تغییر کند، ممکن است برای ارزیابی تاثیر عملکرد میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ)، آزمایش ­های اضافی لازم باشد.

چنین مرسوم می­ باشد که آزمایش هر ردیف از میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) ­ها را قبل از خاک برداری و اجرای ردیف زیرین تکمیل کنیم. در دیوارهای خیلی بلند می ­توان الزامات اجرایی آزمایش­ ها در ردیف بالایی را قدری آسان گرفت. اگر نتایج آزمایش نشان گر پروسه ساخت ناصحیح یا ظرفیت پایین میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) باشد، پیمانکار بایستی روش ­های ساخت و نصب میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) ­ها را تغییر دهد. پروسه­ های آزمایش و معیارهای پذیرش میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) بایستی در دفترچه­ های مشخصات ذکر گردند. تنواع آزمایش بارگذاری عبارتند از:

  • آزمایش ­های ارزیابی یا نهایی

آزمایش ­های ارزیابی بر روی میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) ­های قابل اجتناب یا فدائی، اجرا می­ شوند. همچنین ممکن است در طی ساخت، آزمایش ­های ارزیابی برای بررسی ظرفیت­ تحت روش­ های اجرای مختلف و شرایط مختلف سایت (مواجه شده در حین ساخت) لازم باشند. اگر چه برای آزمایش ­های ارزیابی رسیدن به نقطه گسیختگی پول­اوت می­ تواند مطلوب و بهینه باشد، ولی در برخی موارد امکان­ پذیر نیست. آزمایش­ ارزیابی اطلاعات زیر را تامین می ­کند:

  • تعیین مقاومت پیوند نهایی (اگر تا گسیختگی پول­اوت ادامه یابد)
  • بررسی و ارزیابی ضریب اطمینان طرح
  • تعیین میزان باری که تحت آن خزش اضافی رخ می­دهد

بار آزمایش ارزیابی بایستی حداقل تا بار “ضریب اطمینان پول­اوت× ظرفیت پول­اوت مجاز طرح” ادامه داده شود. اگر ضریب اطمینان پول­اوت برابر 0/2 باشد، آن گاه بار آزمایش بایستی 200% ظرفیت پول­اوت مجاز باشد. این مقادیر حداقل مقادیر بارهای آزمایش بوده و ترجیحاً تا لحظه گسیختگی توصیه شده­ اند، چرا که اطلاعات قابل توجهی را تامین می ­کنند و ممکن است منجر به روش ­های حفاری و اجرای اقتصادی­ تری شوند. تعداد آزمایش­ های ارزیابی بسته به اندازه پروژه و تغییرات عمده در شرایط زمینی محل اجرای میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ)، متغیر خواهد بود. در هر لایه خاکی متفاوت، حداقل بایستی دو آزمایش ارزیابی اجرا گردد. آزمایش ­های ارزیابی بر روی میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) ­های فدائی یا غیر بهره­ برداری، که برای عمکلرد دائمی در نظر گرفته نشده­ اند، اجرا می­ شوند.

  • انواع آزمایش ­های شاهد

آزمایش شاهد در طی ساخت بر روی درصد مشخصی، معمولاً 5%، از میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) ­های بهره­ برداری اجرا می­ گردند. این آزمایش یک آزمایش تک چرخ ه­ای است که طی آن بار به طور فزاینده تا حداکثر بار آزمایش، معمولاً 150% ظرفیت بار طرح اعمال می­ شود. آزمایش ­های شاهد برای کنترل روش ­های ساخت پیمانکار و عدم تغییر شرایط خاک اجرا می­ شود و اطمینان از اینکه میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) ­های بهره ­برداری در طی عمر بهره­ برداری خود قادر به ایستادگی ایمن در برابر بارهای طراحی بدون جابجایی و حرکات اضافی یا خزش بلند مدت می ­باشند. میخ (یا مسلح‌کننده نیلینگ) ­های بهره­ برداری آزمایش شاهد، هم طول پیوندی و هم طول غیر پیوندی دارند.

 

  • انواع آزمایش ­های خزش

آزمایش ­های خزش به عنوان آزمایش های ارزیابی یا بخشی از آن انجام می­ شوند. نتایج آزمایش جابجایی- لوگاریتم زمان، بر روی یک گراف نیمه لوگاریتمی ترسیم می شود و با معیارهای ساخت مقایسه می­ شوند. معیارهای پذیرش معمولاً ملزم می­ دارند که جابجایی خزشی بین قرائت­ های دقایق 1 و 10، تحت حداکثر بار آزمایش بایستی کمتر از 1 میلی متر باشد، یا اینکه جابجایی خزشی بین قرائت­ های دقایق 6 و 60، تحت حداکثر بار آزمایش بایستی کمتر از 2 میلی متر باشد. معیار خزش عمدتاً مبتنی بر تجربه و روش­ های مهارکوبی زمین می ­باشد. برای اطمینان از تحمل ایمن بارهای طراحی میخ  در سرتاسر عمر، از روش بهره ­برداری سازه استفاده می شود.